Seo kuu alostus tõi Võromaalõ rõõmusõnomi: Saarõmaal peetü koolilatsi lauluvõistlusõ «Solistica 2020» pääpreemiä sai Võromaa tütrik Otsari Hellika, kiä opp laulmist Põlva muusigakoolin Suurõ Margoti ja Jõgi Riivo käe all.

Taad lauluvõistlust pidä Otsari Hellika kõgõ tähtsämbäs koolilatsi võistlusõs Eestin. «Võistlus om suurõ kaaluga: näütüses joba tunnõdu laulja Stefan ja Sissy omma taa umal aol är võitnu ja saanu hää platvormi, et minnä edesi ummi suuri plaanõga,» kitt Hellika.

Määndse omma timä hindä suurõ plaani, tuud Võro gümnaasiumi 10. klassin opva tütrik peris kimmäle viil üteldä ei mõista. «A iks midägi muusikaga: kas oppajas, koorijuhis vai lauljas, tuud ma viil ei tiiä.»

Muusigategemine ja -opminõ täüt täämbägi küländ suurõ osa Otsari Hellika aost. «Laula ütsindä, koorin, katõn ansamblin, mängi viiulit, mängi orkestrin, olõ Võro muusigakooli orkestri kontsertmeistri ja tsipa mängi ka klavõrit,» lugõ tä ummi tegemiisi ette. A kõgõ tuu man ei tunnõ Hellika, et väega rassõ olõs. «Mullõ hindäle väega miildüs kõik seo, mis ma tii, ei olõ kohustusõ tunnõt, et essänd, ma piä jäl pruuvi vai laulutunni minemä,» ütles tä.

Nädäli seen omma Otsari Hellika päävä küländ pikä, hariligult õdagu säitsmeni. Koolitüüd ei olõ tuu viil segämä naanu, kuigi seost sügüsest gümnaasiummi astõn tull’ harinõda vahtsõ kooliga. «Mullõ miildüs Võro gümnaasiumin, tast saa väega hää haridusõ. Mõtli kah inne põhikooli lõppu, et äkki lääs Tartolõ, saas vanõmbidõ mant minemä ja umaette kodo ja vahtsõ inemise, a periselt mul ei olõ seod vaia. Saa Võrol väega hää kooli, saa muusigakoolin edesi kävvü, mul om tankandin nii pall’o muusikaliidsi võimaluisi, et ei olõ mõtõt minnä kohegi muialõ. Saa ka vanõmbidõ man tsipa pikembält olla,» löüd Hellika.

Muusigastiili, midä Hellika kullõs, omma sainast saina: popp, jazz, rokk, klassika. Esieränis pidä tä luku perimüsmuusikast, ütles, et om Villändi perimüsmuusiga festivaliga üten üles kasunu. Ja ku muusigategemisest ja -kullõmisõst tsipa aigu perrä jääs, om ka luudusõn matkaminõ Hellikalõ miiltpite.

Rahmani Jan


Lauluvõistlusõ «Solistica 2020» grand prix võitja Otsari Hellika Võro liina keskplatsi pääl. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit