Triibulidsõ püksi jalan, haaknõgõl musta pinsagu rõnnan ja lühembä, paiguldõ sinitses värvidü hiussõ: saagõ tutvas, seo om 15aastanõ Metsa Loona, kiä tekk’ minevä neläpäävä valla uma pildinäütüse Põlva raamadukogon.

Loona lõpõt’ minevä keväjä kittüsega Tarto latsikunstikooli. Siiämaalõ om tä kõgõ suurõmb õnnistuminõ kunstin Eesti Rahva Muusõumi joonistusvõistlusõl uma vannusõrühmä võitminõ.

«Ülesandõs oll’ valli üts mustri vai eksponaat ja tuud joonista. Ma jaluti sääl ja jäi silmä soomõ-ugri aoluuga köüdet talvõosa. Saami mustri, kalapüüdmispaat, püstkoda. Sääl oll’ mannekeen, kiä kandsõ saami rõivit. Joonisti noid rõivit kandva mehe ja kalamehepaadi, taadõ üte järve,» kõnõlõs Loona ERM-i joonistusvõisltusõ tüüst.

Lemmikpildi suurõst kastist

Siiä, Põlva raamadukokko om tä valinu vällä ummi lemmikpilte läbi ao.

«Mul om koton kapin suur kast, kon hoia ummi joonistuisi joba väega varatsõst latsõiäst. Seo om suur osa must. Valisi uma lemmikumba pildi vällä ja tõi nuu siiä. Tan om pall’o kunstikoolin tettüid töid, a ka visandiid, hindä algatusõga tettüid maalõ ja joonistuisi,» seletäs Metsa Loona.

Kunst, kirändüs, muusiga…

A kunst ei olõ täl ainus huvi. Parhilla opp Loona muusigakoolin viiulit. Pääle tuu kirotas juttõ ja laulõ, om hindä käe pääl kitarri opnu.

«Ma ei suta olla nii, et midägi ei tii. Piä midägi luuma: muusiga, joonistusõ, luu. Tegelnü olõ ka videoga, a seo vist ei olõ mu ala. Ka käsitüü miildüs: kudaminõ, heegeldämine, umblõminõ. Usu, et omgi õigõ, ku inemisel om pall’o huvisiid. Sis saa hinnäst parõmbalõ edesi anda ja seo om suur ja tähtsä osa kellestki,» seletäs Loona umma loomingulisust valla.

Matõmaatiga tõmbas kah

Tulõvigu pääle märken om Loona kimmäs, et määndsengi osan om tuu kunsti ja muusikaga köüdet. Ummõtõgi omma täl erialaplaani tõistsugudsõ: «Ma olõ mõtõlnu matõmaatiga opmisõ pääle,» ütles tä. Viil tahtnu tä kiili oppi ja ilman ümbre rännädä.

Latsõst pääle Põlva pääl

Tarton elävät ja koolin käüvät Loonat köüt Põlvaga vanaimä. «Mu vanaimä eläs ja tüütäs tan, ma olõ latsõst pääle tan aigu viitnü. Mu lemmikpaik om Põlvan raamadukogo,» seletäs Loona.

Üts asi viil. Loona om väega viisakas. Tä tulõ aokiränigu mano ja tennäs tedä kohalõtulõgi iist. Sääne teno ja viil 15aastadsõ puult om peris uutmalda. Tuu pand mõtlõma, et vast ei olõki täämbädse ao nuurus viil peris hukan. Vähembält Metsa Loona olõk and külh määnestki luutust.

Rahmani Jan


Metsa Loona ummi Põlva raamadukogon pilte kõrval. Rahmani Jani pilt


Metsa Loona pildi Põlva raamadukogo näütüselt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit