Põimukuu 30. pääväl sai otsa keskunnaammõdi vällä antu luba, millega ettevõtja Palmi Aigar võisõ Urvastõ vallan Ruhingu külän Ruusamäel lumbikaibmisõ sildi all vällä kaivõtu ruusa minemä vitä ja maaha müvvä.

Seo suvi pitsit’ Palm keskkunnaammõdi luast viimäst: timä ettevõttõ massina vuursõ ruusaga mitmõlõ poolõ: OÜ Palmeks võitsõ timahava nii Urvastõ ku Võro valla ruusateie kõrdategemise hankõ ja ehit’ ka RMK teid.

Vahtsõt lupa ei olõ Palm küsünü (29.08. saisuga – UL). «Ku tuud siski küsümä tultas, sis kimmähe huviga uurimi, kas lumbi omma ehitüslua perrä valmis saanu,» ütel’ keskkunnaammõdi keskunnaosakunna juht Kalle Rein. «Keskkunnaammõt arvas’ jo, et naidõ lumpõ ehitüsprojekt ei piä vett, nigu ei piä vett nuu lumbi esiki.»

29.09.2015 kirot’ Uma Leht luu «Liiva- ja ruusaäri lumbi sildi all?» kon as’atundja ütli, et mäe otsa saa-i kaiba lumpi kallo kasvatamisõs, ja man oll’ pilt, kon «lumbin» tsilkagi vett olõ-s.

Keskkunnaammõt kahtlust’, et lumbi sildi all käü ruusaäri ajaminõ. Tuu om tulusamb ku ammõtligust kaivandusõst ruusa kaibminõ: lumpi kaibõn olõ-i vaia tetä ei keskkunnauuringut egä keskkunnamõo hindamist. Tii-ehitüse ettevõttõ nimetäse säänest toimõndamist ebaausas konkurentsis.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriüm soovit’ Urvastõ vallal Palmi Aigarilõ vällä antu ehitüsluba tühäs tunnista, selle et om põhjust arvada, et lumpi tuust kaibmisõst ei tulõ.

Urvastõ vald tuud es tii ja es nõvva ka ruusateie kõrdategemise riigihanken, et ruus olku peri õnnõ ammõtligust karjäärist.

Keskkunnaministeeriüm kuts üles tuud tegemä: 5.01.2016 tiat’ ministeeriüm, et ebaausa konkurentsi takistamisõs om edespite RMK ja suurõtiiammõdi riigihankõ tingimüisin kirän, et tii-ehitüse ruus piät peri olõma õnnõ ammõtligust karjäärist. Tuud tingimüst kaaldva ka tõsõ suurõ riigiettevõttõ.

Urvastõ vald «võitsõ» umbõs 10 000 eurot: nii pall’o oll’ OÜ Palmeks tii-ehitüse pakminõ järgmädsest pakjast odavamb.

Urvastõ valla kommõntaar, valla nõudmisõ perrä sõna-sõnalt: «Urvaste vald ei ole Aigar Palmile tiikide kaevamiseks ehitusluba tühistanud, kuna selleks pole juriidilist alust. Ehitusseadustiku § 46 määratleb täpselt, millistel tingimustel pädev asutus ehitusloa kehtetuks tunnistab ning tänasel päeval ükski nendest tingimustest ei kohaldu.

Urvaste vald ei ole määratlenud riigihankes nr 175416 üheks võimalikuks tingimuseks ametliku karjääri olemasolu nõuet mitmel põhjusel. Meil ei ole seni olnud OÜ Palmeks´ile ega ühelegi teisele varasemale sarnase töö teostajale etteheiteid materjali kvaliteedi osas, kirjeldatud nõue pole levinud teiste sarnaste tööde tellijate seas, puudub kohustus sellist nõuet rakendada ning Urvaste vald on kõikides oma hangetes võimalikult avatud, et oleks täidetud majanduslikult soodsaima tööde teostaja leidmise nõue.»

Vahtsõ maapõvvõsäädüse eelnõu lupa keskkunnaammõtil mitte anda ruusa vällävidämise lupa, ku om põhjust arvada, et kaibmisõ tsiht om ruusaäri. Säädüs om Riigikogon tõsõl lugõmisõl.

«Üts geoluug käve küsümän, kuis Ruusamäe kinnistu pääle maavara uurmisõ lupa saa (edimäne samm ammõtligu kaivandusõ tegemise man – UL), a taotlust ei olõ viil tettü,» ütel’ Kalle Rein.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 
Minevä suvi näkk´ Ruusamäe «lump» vällä sääne.
Minevä suvi näkk´ Ruusamäe «lump» vällä sääne. Harju Ülle pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit