Kirota, kuis käve valimisõ Vinne aigu. Ma tuu ao inemine.

Meremäe külänõvvokogoh olli valimisõ. Aasta oll’ 70–80 vaihõl. Kedä vai midä valiti, ei olõ inämb meeleh.

Ma, riigipalgalinõ, nuur, aktiivnõ inemine, olli kihotuskõnõlõja (agitaator). Mullõ määräti piirkund, kost ma pidi kõik inemise valima kihotama. Tuu oll’ uma külä Vahtsõliina asundus. Valimisõ olli hummogu kellä kuvvõst õdagu 12ni. Niikavva ku viimäne ku üts oll’ valimah käünü. Ku tulla es saa, pidi üleskihotaja kotiga kodo minemä.

Inne valimiisi ma võti külä ette ja käve läbi. Edimädsen paigan ütli Erika ja Elmar, et nä ei saa kuigi minnä, olku ma no hää, panku näide iist helü är. Lätsi tõistõ majja. Aimi juttu maast ja ilmast, nigu õks tutva küläinemise. Ütli sis, et pühäpäävä omma külänõvvokogoh valimisõ, tulõ minnä, muido tulõva pahandusõ. Erika ja Elmar ei saa minnä ja kässe mul helü är panda.

Kas niimuudu kah saa? Panõ no mi iist kah är. Ei olõ kuigi aigu minnä.

Niimuudu käve uma piirkunna läbi ja mul oll’ kotin nimekiri, kedä pidi valima, ja tuu oll’ terve külä.

Valimiisi aol sõit’ sovhoosi buss küllä pite, kor’as’ inemiisi pääle ja vei kodo.

Lätsi hummogu edimädse bussiga Meremäele. Valijit viil es olõ. Tutva valimiskomisjoni naasõ tulli appi. Annimi allkirju kura ja hää käega ja külä oll’gi valimah käünü. Tõõsõ bussitsõõriga sõidi kodo ummi asju ajama. Valimisjaoskund sai kittä, et rahvas aktiivsõlt ossa võtt’, valimisprotsõnt oll’ 99,9.

Tõõnõ nal’alinõ valiminõ oll’ 1985. aastal, õks Meremäel. Midä vai kedä valiti, tuu es huvida kedägi. Nigunii valiti tuud, kedä oll’ vaia.

Mi käve sovhoosi tüüliidsiga õga aasta kohki reismäh. Vinnemaad piteh ja sinnä, kohe lubati. Tuu aasta lätsimi Saarõmaalõ. Mul oll’ joba talvõl Tartost 40 inemisele buss ja giid tellit ja kuupäiv paigah. A sis trehvsi olõma määndsegi valimisõ tuul pühäpääväl. Ma võti valimisjaoskunnast sedeli 40 inemisele vällä ja pidimi valima Saarõmaal. Puulpäävä jõudsõmi Saarõmaalõ. Pannimi telgi Karu järve viirde üles. Teimi lõkkõ ja pannimi uhhaa kiimä. Äkki tull’ kõva piksevihm. Lei meid ja telgi läbilikõs ja uhhaapaa vett täüs.

Teimi tuld. Mehe otsõva kostki külmärohto. Meil oll’ kambah vahva pilli-, laulu-, napsu- ja nal’amiis Alfred karmoskaga. Tandsõmi ja laulsõmi ümbre tulõ ja meil oll’ väega rõõmsa olõminõ.

Hummogu tullimi jäl ümbre tulõ ja kohvipaa. Sis tull’ miilde, et täämbä jo valimisõ ja tulõ jaoskund üles otsi. Arvssimi, et mis saarlasõ Meremäe hellega pääle nakkasõ, lugõgu ummi. Ja sis mängse Alfred «Internatsionaali», ma pei väiku kõnnõ ja visksi nuu 40 hellü tullõ. Arvada nä lätsi õigõhe kotusõhe. Valimistulõmusõ olli õks 99,9%.

Giid Alton oll’ õdagu reisibussiga liina sõitnu. Tull’ hummogu tagasi ja ütel’, et noh, läämi no valima. Ku mi ütli, et meil om asi kõrrah, kai mullõ pikält otsa, a es ütle midägi.

Mi lätsimi lõbusalõ Saarõmaad kaema.

Tervüisi mi vahvalõ reisiseltskunnalõ, kes viil maa pääl eläse! Lehvütä noilõ, kes tõispuul pilvi.

Pressi (Niidü) Heli


Koha Priidu tsehkendüs

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit