Põlva maakunna aasta klassijuhatajas valiti Põlva ütisgümnaasiumi saksa keele oppaja ja 8. klassi juhataja Villako Tiina (45).

«Tulõ jäiä esihindäs ja olla nigu suurõ perre imä,» märgot’ Tiina tuu kotsilõ, kuis olla hää klassijuhataja. «Hinnäst pääle pressi ei tohe, tulõ panda latsõ üten mõtlõma, pitä läbikõnõlõmiisi ja leüdä paras välläpäsemine. Tähtsä om avvustaminõ ja kõnõlõminõ mõlõmbalt puult.»

Tiinalõ om miilde jäänü, kuis nä teivä uma klassi latsiga videot «Tubakavastanõ reklaam». Tuuga võeti ossa Mikitämäe kooli filmikonkursist ja saadi kaejidõ avvohind.

Keväjä viimätsen klassijuhatajatunnin teivä latsõ Tiinalõ uutmalda ettepanõgi suvõl ka kokko saia ja nii kävevä nä hainakuul katõpäävätsel rattamatkal.

Tiina hindä kats last omma tuuga harinu, et imäl om näile lisas viil pall’o latsi. Sakõhe omma nä imä klassiga välläsõitõl üten käünü. «Vanõmbas saiõn olõ opnu parõmbilõ aigu säädmä ja harilikult ma nädälivaihõs tüüd kodo üten ei tuu,» selet’ Tiina. «Puulpäiv ja pühäpäiv jääse iks mehe ja latsiga ütenolõmisõs.»

Tiina hinda ello om kah mõotanu keskkooliaignõ klassijuhataja, kuulsa saksa keele oppaja Landsbergi Silva. Timä kutsõ Tiina õkva päält keskkuuli tüüle. Nii pidi Tiina tüü kõrvalt kavvõltopmisõga ülikoolin käümä.

Tõsõs suurõs iinkujos oll’ Tiinalõ vanauno naanõ Dagmar, kiä oll’ pikkä aigu Urvastõ kihlkunnan Kraavi kooli oppaja ja juhataja. «Mäletä, et jo viiendän klassin kiroti kirändi, et taha oppajas saia,» kõnõl’ Tiina. «Edimält miildü mullõ eesti kiil. Perän mõtli käsitüü pääle, a et pääliina opma es taha minnä, sõs jäi ülikuul ja saksa kiil.»

Tiina om iks umalõ koolilõ ja ammõtilõ kimmäs jäänü. «Oppaja ammõt om kõik aig rassõ olnu, a tuu iist põnnõv,» arvas Tiina. «Ütski tüüpäiv olõ-i täpsele säänesama. Pall’o saa inemiisiga läbi kävvü ja esi mano oppi.»

Pääle egäpäävädse koolitüü om Tiina olnu Põlva ütisgümnaasiumin klassijuhatajidõ ainõsektsiooni esimiis ja vahtsõn Põlva Koolin nakkas juhtma võõrkiili ainõütisüst.

Mitmõl aastal om Tiina olnu kooli tervüsenõvvokogon ja pruuv ka esi pall’o värskin õhun liiku.

«Vastakaalus pääga tüütämisele om hää hinnäst liiguta. Suvõl ujo, sõida rattaga, kõnni ümbre Põlva järve, talvõl käü Pilatese trennin ja egäl nädälilõpul sannan,» kõnõl’ Tiina. «Elä uman majan ja aid võtt keväjäst sügüseni peris suurõ tükü mu vabast aost.»

Säinasti Ene

illako Tiina (kuralt puult edimäne) uma klassiga.
Villako Tiina (kuralt puult edimäne) uma klassiga. Pilt eräkogost.

Opilasõ ütlese Villako Tiina kotsilõ:

Lutsari Merit: Mu klassijuhataja om õkva selle hää klassijuhataja, et tä om lahkõ ja rõõmsa ja täl om hää empaatiavõimõ. Tä mõist mõtõlda tuu pääle, midä mi sääl pingin tunnõmi, ja hoit klassin kõrda. Tä om aktiivnõ. Tä om väega usaldusväärnõ.

Kooskora Kristin: Mi olõmi käünü pall´o ekskursioonõl ja tennü pall´o klassiõdagit. Tä om sõbralik, lahkõ ja ku om määnegi hädä, sõs levvämi kõgõ ütidse välläpäsemise.

Semmi Kristin: Tä om usaldusväärne ja lahkõ, hoolitsõs mi klassi iist väega pall´o.

Villako2
Villako Tiina. Säinasti Ene pilt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit