Tunnustõt miismodellindüse veebiaokiri Malemodels Scene pand kaemisõs vällä pildiria, mille pääl näütäs hinnäst Navilt peri Käose Karel (21).

«Ollimi üten piltnigu Straathofi Connoriga rõõmsa ja uhkõ, ku aokiri noid pilte avaldamisõs küsse,» seletäs Karel esi. «Pildi olli tettü mullõ modellimapi ja mu sõbral Connoril (Hollandi juuriga Kanada nuurmiis, modell ja piltnik – L. E.) piltnigumapi tävvendüses.»

Karel om tüül Lõuna-Korean Soulin ja pildiki omma sääl tettü.

Modellis saaminõ oll’ Kareli jaos trehvämise asi. Tä jäi Eesti agõntuurõlõ Mol’oraamatun (Facebook) silmä joba sis, ku oll’ 15aastanõ, a võta-s vetu.

Päält Parksepä keskkooli 8. klassi kutsuti nuurmiis Audentese spordigümnaasiummi. Karel naard, et oll’ sis kimmäs, et timäst saa korgushüppämisen olümpiävõitja ja tuu modellindüsega om aigu külh.

Ku modelliotsja viimädse klassi keskpaigan vahtsõst kõlisti, oll’ jo selge, et tulõ-i Karelist olümpiävõitjat. Tä pruuvsõ üte pildistämise är ja sis kutsõ tõnõ agõntuur kah pruuvma. Pääle tuud paksõ YesRight Models jo kontrahti.

«Kõik käve väega kipõlt ja tiiäki es täpsele, millega hinnäst köütse,» kõnõlõs nuurmiis. «Eestin tuu tüüga rahha teeni ei, nii et tulõ ilma piten hinnäst kundõdõlõ näüdädä. Olõ olnu kraamikitmisnägo poodisainu pääl, e-puutõn, suuri uulidsatahvlidõ pääl, telekan…»

Roit ilma pite

«Reismine omgi nii kõgõ parõmb ku halvõmb asi seo ammõdi man,» mõtlõs Karel. «Pikält piät kotost kavvõn olõma. A olõ jo seo poolõtõsõ aastaga pall’o opnu, nännü mitmit kultuurõ, tundma saanu vahtsit inemiisi. Ette om tulnu uutmada juhtumiisi…»

Shanghain om paaril kõrral trehvänü, et Karel om pidänü casting’ulõ minekis takso võtma, a suurõn liinan olõ-i tipptunni aigu üttegi koskil. Sis om tulnu vanõmbidõ herri käest noidõ vannu võrrõ pääle küüti pallõlda, miä väiku raha iist om ka õnnõs lännü.

«No noil paaril kõrral, ku võrriga casting’ulõ lätsi, om trehvänü vihma valama õkva ku pangist,» naard Karel. «Lännü ussõst sisse, esi likõ nigu kassipoig, säläkott ja pildiki sääl seen viist tsilkman, olõ põnõval kombõl saanu kats suurõmbat tüüd, miä mul Shanghain oltu ao seen tettüs saiva. Kae üllätüst – tei kraamikitmistahvli Mini Cooperi autilõ, show Hiina ütele kuulsambalõ disainerilõ Xander Zhoule, kinkalõ oll’ Londoni moodunädälil antu päälava, ja Itaalia suurõlõ moetegijäle Ermenegildo Zegnalõ.»

Ütes kõvõmbas tüüs pidä Karel Renault Samsungi massina telereklaami. Korean oll’ kats päivä täüs tandsmist ja võttit 36kraadidsõ kuuma ja palotaja pääväga.

Trehvämist om vaia

Miismodelle om maailman peris pall’o. Karel löüd, et suurõn ilman läbilüümises om vaia õnnõ ja õigidõ inemiisiga trehvämist, a iks ka umma õigõt suhtumist. Piät olõma õigõl aol õigõn kotussõn ja mõistma hindäst märgi maaha jättä.

Sportligu vormi peräst tä ei murõhta: «Koolin oll’ mul treeneris Andresoo Sven ja trenni olli sakõst kats kõrda päävän. Nii kuus kõrda nädälin käü jousaalin, juuskman, suvõl pallimängõ mängmän.»

Karelil om plaan iks opma minnä, huvvi pakk meediä kõgõ laemban mõttõn. Tüü nii kaamõra iin ku takan, ülesastmiskunst, luumistüü…

Parhilla omma reisiplaani nii säedü, et kuuliastmisõ aigu saa tä Eestin olla. Inne joud tä viil päält Souli paar kuud Jaapanin Tokyon tüüd tetä ja vast muialõgi. «Vast om nii, et ku ka ülikuuli sisse saa, and opmisõ kõrvalt modellitüüga rahha tiini,» luut tä esi.

Päiv pääle gümnaasiumi lõppu Souli är sõitnu nuurmiis pidä kodokanti kallis ja esierälidses. Ku saa Eestimaalõ puhkama tulla, sis suurõmba osa aost taht tä Võromaal olla. «Tan omma latsõpõlvõmälestüse, a innekõkkõ mu uskmalda kõva pere,» seletäs tä. «Koto om kõgõ hää nätä ja koto piät hoitma.»

Eestin uut tedä ka tütärlats, kel nimes Prantsu Karina (19). Timä opp maaülikoolin toiduainidõ tehnoloogiat ja om hää tandsja (oll’ Võru Valio võrkpallimiiskunna tandsutütrik).

«Miä putus suhtehe, sis om väega rassõ tõnõtõsõst kavvõl olla, a parhilla om tuu paratamatus,» ütles Karel. «Ku kõik tundus õigõ ollõv, sis om ka motivatsiooni ja tugõvust inämb. Püvvämi nii pall’o kuun olla, ku saami, kävvü tõnõtõsõl külän. Siist ka üts põhjus, mille Eesti poolõ tagasi kae ja ülikoolin kotust looda saia.»

Leimanni Eve

Käosõ Kareli pildisari: http://www.malemodelscene.net/editorial/karel-kaos-connor-straathof/


Üts Käose Kareli pilt, midä miismodelliaokirän nätä saa. Pilt: Connor Straathof.

Käose Maive, imä:

Kareli üts põhimõtõ om, et ellä tulõ tävvel rinnal ja võtta kõik, miä elo pakk. Vanõmba asi om tukõ, kullõlda, nõvvo anda, vast veidükese tsihti rihti…

Nüüt muidoki om saanu tä õnnõ paar kõrd aastan kodo ja imä jaos om tuu vähä rassõmb. A imä iks harinõs.

Ku Karel kodo tulõ, uut tedä pere ja kodosüük – tuust vast tund tä kõgõ rohkõmb puudust. Tütrik kah muidoki. Tuul aol olõmigi nigu üts suur pere. Aastavahetusõl kävemi üten Hispaanian reisil ja tuu oll’ kistumalda illos aig mul latsiga.

Karel om uskmalda hää süämega poiskõnõ, saa ei kellegagi tülün olla. A mässäjä om ja kimmä põhimõttõ omma täl.

Kõkkõ, midä tä tege, tuud taht tä tetä mitte lihtsäle häste, a maailma tasõmõl häste. Ja tä näge tuu nimel nii kõvva vaiva, et ma mõnikõrd murõhta, ega tä hindäle ja tervüsele liiga tii ei.

Karel om mullõ hääteo tennü: om ka minno uma ilmakaemisõga muutnu. Et elost tulõ häädmiilt tunda, võimalusist kinni haarda ja tohe ei pellädä vahtsit asjo tetä.

Ma taha tedä tuu iist tõõmeeli tennädä.


Käose Maive üten pojaga pildi pääl. Pilt eräkogost.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit