Võro liinan Stedingu majan (Kreutzwaldi ja Tarto uulidsa nuka pääl) mängitäs 20.–30. hainakuuni näütemängu «Saaks veel Eestissegi». Tükü om Kisandi Ado poiskõsõn kirotõdu pääväraamadu perrä kokko kirotanu ja lava pääle säädnü Tagamõtsa Tarmo.

«Taa tükk om kokko kirotõt Võro harrastuskunstnigu ja luulõtaja, ammõtilt insinöri Kisandi Ado ülestähendüisi perrä, miä paar aastat tagasi raamatuna ilmu,» selet’ Tagamõtsa Tarmo. Päält Kisandi juttõ om tä tarvitanu Kõivu, Kaplinski, Rummo ja Oldekopi tekste.

Näütemängu mängitäs Stedingu majan, inneskidsen piljardisaalin. Kõrraga mahus tükkü kaema 100 inemist. «Mu jaos om tähtsä, et saas tetä intiimset tiatrit, tähtsä om tükün poisi ja esä siselugu.»

Etendüsen mängvä Suumani Toomas ja Õunapuu Imre Rakvere tiatrist, Troll’a Agu, Käosõ Maive ja Ruusmaa Vootele. «Mul om kimmäs suuv, et ku tii Võrol tiatrit, sis omma siistkandist peri näütlejä. Imre om Karulast, Suumani Toomas Otõmpää miis,» selet’ Tagamõts.

Esä ossa mäng Suumani Toomas. Tä kõnõl’ uma rolli kotsilõ: «Seo lõppõmada sõda, midä inemine esihindäga sõdi ja midä tä egäle poolõ hindäga üten tuu, ka asumisõ tiile. Midägi olõs nigu inne juhtunu, midä ei üteldä. Vaivas tuu, mis saa pojast, mis saa kõgõst, mis sälä taadõ jäi.»

Ummõtõgi ei piä Suuman tükkü sünges. «Pateetika ja süngus, vapra võitlus omma aoluuraamatin, tükk om illos,» selet’ tä.

Võrolõ mängmä meelüti Suumani Toomassõ hää näütemäng ja hää tüüseldsiline Tagamõts. «Ma ei viisi suvõl puhkusõ aigu tüüd tetä. A Tarmoga olli rõõmsal meelel nõun tüüd tegemä. Ja seo matõrjal köüt,» selet’ tä. Uma osa Võrolõ mängmä tulõkin oll’ ka tuul, et Suuman om Otõmpääl üles kasunu ja timä naanõ om Haanist peri.

Etendüst mängitäs katõl nädälil neläpääväst pühäpääväni. «Ma lupa kaejalõ, et tan tükün kõnõldas väega tähtsist asjust. Ku olõt kuu aigu katõkõistõ, miä om sis tuu, millest inemise kõnõlõma nakkasõ,» ütel’ Tagamõtsa Tarmo.

«Mu jaos om tähtsä tan lavastusõn sõna tähendüs: midä tähendäs sõna «aig», sõna «tuli», kas om pümme ja ku pümme om. Müstilist maailma näge tan lavastusõn,» selet’ Tagamõts.

Rahmani Jan


Proovin. Autor ja lavastaja Tagamõtsa Tarmo märk, midä ja kohe säädi, tedä kullõsõ näütlejä Käose Maive ja Trolla Agu. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit