Kõrra aastan ütel lehekuu puulpääväl tegevä muusõumi uma ussõ valla õdagudsõl aol ja laskva küläliisi massulda sisse. Niimuudu tähistedäs üle-euruupalist muusõumiüüd. Timahava om tuu õdak 19. lehekuul ja uma ussõ tegevä valla ka mi kandi muusõumi. Muusõumiüü om seokõrd pidoteemäline. Midä sis täpsempä nätä saa?

Vanal Võromaal

Suurõtiimuusõumin Varbusõl tetäs pido ja pillõrkaariga valla kats huuaonäütüst, miä kõnõlõsõ liiklusohutusõ kampaanjist ja unõhtõduist sildust.

Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin om perrepido õdak. Kõnõldas perretähtpäivist, opitas tandsu ja tsõõrimängõ.

Räpinä kodoluu- ja aiandusmuusõumin Sillapääl jalotõdas mõisapargin üten saatjaga, küllä tulõ Aunaste Maire. Saa nätä viil kõtutandsu, kullõlda lõõtsa ja kannõld.

Süvähavva villavabrik-muusõum tulõtas miilde, kuimuudu peeti küläpito vanal aol.

Teppo Augusti lõõdsatalon Loosu külän astva üles noorõ rahvamuusigu, loetas võro keelen Kreutzwaldi juttõ ja mängitäs lõõtspilli.

Kreutzwaldi memoriaalmuusõumin Võrol om aiapido, küläliisil pallõldas üten võtta piknigukorv.

Karula rahvuspargi külästüskeskusõn Ähijärve külän kõnõldas latsilõ luudusõst. Kell 19 tulõ küllä laulu-, kirä- ja talomiis Pulga Jaan, kiä kõnõlõs juttõ ja laul laulõ.

Mõnistõ talorahvamuusõumin Kuudsi külän om kellä 18–21 pidoprogramm.

Pokumaa Urvastõ lähkül pidä seokõrd pito tulõ veeren pokudõ muudu. Nuhutõdas keväjäst mõtsa. Ütenkuun juvvas tsäid ja süvväs saia, pallõldas üten võtta 3 eurot saiarahha.

RMK Pähni külästüskeskusõn tulõ kellä 19–20 mõtskunna pido. Päält tuud om kell 21 üümatk Paganamaal ja sis viil lätt esi aigõ pido edesi Krabi kõrdsi man tulõ veeren.

Rogosi mõisa kodoluumuusõum Ruusmäel hoit ussõ valla kellä 18–23 ja lupa näüdädä midägi põnõvat.

Vana-Võromaa kultuurikoda Võro liinan kaes, kuis hinnäst pido jaos är ehti. Kaia saa Pärnä Jaani autoriehtide näütüst, vällä omma pantu muusõumi kogon olõva ehte. Omma ka tüütarõ, kon opitas ehtit tegemä.

Setomaal

Obinitsa muusõum näütäs, kuimuudu Obinitsan iks om mõistõtu aigu maaha võtta ja pito pitä. Esi aol om tuud tettü tsipa esimuudu. Timahava saa nätä, määne om pido Obinitsan 2018. aastal.

Saatsõ Seto muusõumin peetäs kah pito. Pido alostas pidokõnnõga ja tujjo hoit üllen pilli- ja laulumiis. Pidosaalis om muusõumi illos huuv. Pidolauda kül katõtu ei olõ, a egäüts või pidosöögi esi üten võtta.

Seto talomuusõum Verskan pidä pito karmoškaga. Pidolõ oodõtas kõiki, kinkalõ miildüs karmoškat mängi ja kullõlda. Saa mängi, tandsi, kullõlda, oppi ja opada. Mängvä nii suurõ ku väiku pillimehe.

Rahmani Jan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit