Karilatsi muusõum näütäs hussiviina, minka iks kah tõpi om ravitu. Pilt muusõumi Mol’ovihu lehe päält.

Parhillatsõn eriolokõrran omma ka kõik muusõumi kinni. Vana-Võromaa neli muusõmmi omma võtnu tsihis seol aol hindä kogosid ja tegemiisi inämb interneti kaudu näüdätä.

Vana-Võromaa muusõumi omma üts osa Võro instituudist. Instituudi direktri Kuuba Rainer seletäs, et ku tull’ teedüs, et tõvõpuhahusõ peräst tulõ kõik muusõumi kinni panda, sündü õkva mõtõ naada virtuaalmuusõummõ pidämä. «Ku muusõumõl omma ussõ kinni ja latsõ piät istma koton, suurõ inemise kah, ja nügätsel aol inemise tahtva internetin olla, sis olku näil sääl midägi kasulikku tetä,» seletäs tä.

Nii ommaki Mõnistõ talorahvamuusõum, Karilatsi vabaõhumuusõum, Vana-Võromaa kultuurikoda ja Kreutzwaldi memoriaalmuusõum naanu egä päiv pandma egä muusõumi Mol’oraamadu lehe ja kodolehe pääle mängõ, uudissit, pilte ja filmikeisi mõnõst muusõumin olõvast as’ast. Näütüses om kultuurikuan üles säetü kats näütüst, a noid saagi kaia õnnõ arvutist.

Ligembät teedüst Vana-Võromaa muusõummõ kotsilõ ja linke näide kodolehti pääle saa kaia internetist aadrõssi wi.ee/muusoumi päält.

Rahmani Jan


Vana-Võromaa kultuurikuan om üles säet Paide Margreti maalinäütüs «Inimmustrid». Pildi pääl tege kunstnik üten piniga valla näütüst, midä saa kaia kultuurikua Mol΄ovihu lehe pääl. Veetõusme Janne pilt.


Mõnistõ muusõumi juhataja Tulviste Hele lugõ ette muusõumilugusiid Tiitsa Arnoldi mälestüisivihust. Pilt muusõumi Mol’ovihu lehe päält.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit