1941. aastagal alostanu Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusõumi mano sai kokko nii suur kodoluukogo, et oll’ vaia umma majja. Tuukõrdnõ direktri Krulli Aleksandri ai as’a niikavvõdalõ, et Võro liinan maaha lahutava vana Krümmeri koolimaja krundi pääl alostõdi 1976. aastagal vahtsõ muusõumimaja vundamendimulgu kaibmist.

Läts’ viil mõni hää aasta ja majakarp sai pistü. A viil pääle säidset ehitüsaastakka tull’ kätte pidolinõ vallategemine. Tuu oll’ 10. radokuul 1983. Muusõumi ette platsi pääle tull’ kokko hulk rahvast ja valla tetti Eesti edimäne muusõumis ehitet hoonõ.

Täämbädse pildi pääl om hetk, kon Võro kodoluumuusõumi maja lindi lõikasõ läbi EKP Võru rajoonikomitee I sekretär Männiste Aare ja ENSV kultuuriministri edimäne asõtäütjä Mossi Ilmar. Näid avitas muusõumi noorõmbtiidrü Kengi Kaja.

Muusõum tetti valla etnograafiamuusõumi (parla ERM) kokko säedü rahvarõivanäütüsega, kon avvukotussõ pääl olli Vanalt-Võromaalt peri rahvarõiva.

Seo pildi om tennü Pakleri Mati. Pilditegijit oll’ vallategemisel hulga ja nii omma muusõumin alalõ nelä fotograafi seost sündmüsest tettü pildi.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit