Midä tetä koolilatsiga, kel suvõvaheaig ja nii ikäv, et tülütsemise huug pääle käü? Õigõ vastus om: tulõ minnä ütenkuun matkalõ.

Naabrimiis Rain kõnõl’ joba mitmõ kuu iist, et tälle tulõva küllä rumeenlasõ ja näidega ütenkuun võinu ette võtta üte rattasõidu Lätimaalõ. Aluksne liina. Kõnõlõ latsilõ. Nimä omma nõun.

Edimäne päiv: Kärgula-Krabi

Om iispäiv perän jaanipäivä. Otsimi kuuri alt uma rattaloksu (üts kolmõst om siski peris vahtsõnõ) vällä ja jõvvami kell kümme Raini mano. Latsõ, katsa- ja kümneaastanõ, omma hindäle kiivri päähä säädnü ja helkäjä vesti sälgä.

Rumeenlasõ – Daniel üten eestläsest naasõ Anu ja katõ teismeiän poisiga – ja naabri Rain ja Kadri üten aastadsõ ja kolmõaastadsõ poiskõsõga ei olõ viil valmis. Siski säetäs väiku latsõ kipõstõ rattatuuli, tetäs perämädse vinütüse ja sõit nakkas pääle.

Sulbini lätt tii mäest alla. Edesi Tinnipalu, sis jõvvami suurõ tii pääle. Suurõ tii pääl sõitva suurõ autu. Nigu hani liuglõmi edesi ja pia omgi Sõmmõrpalo puut. Edimäne piätüs.

Paagi ijätüst täüs laaditu, lätt sõit edesi Nursi poolõ. Järgmäne laatmisjaam om Rõugõn: sääl plaanimi tsipa süvvä kah.

Kats verstä inne Rõugõt tulõ tuu, midä pelädä oll’. Satas nii, et ei näe midägi. Küländ suurõ huuga jõvvami siski Rõugõ bussijaama, rõiva läbilikõ. Piämi plaani ja otsustami kohviku kasus.

Saarsilla kohvik lupa meil rõivit kuivata ja and häste süvvä. Ka väiku vingutuju, miä likõ rõiva toonu olli, nakkas kaoma. Edesi!

Krabilõ sõit om küländ ülesmäke, a mõnõ tunni peräst olõmi siski kõrdsi iin. Tutva Lenno ja Aive võtva meid vasta nigu kuningit. Õdak om illos.

Tõnõ päiv: Krabi-Korneti-Krabi. Moraal om nõrk

Üle Läti piiri sõitõn tulõ jälleki vihm sälgä. Puu and varju. Tii om mulkliganõ ja ruus tii pääl savi muudu. Katõssa kilomiitret Kornetile tunnus nigu sada. Lõpus om Korneti liin siski käen.

Et asja viil hullõmbas ajja, ütle, et läämi edimält Liinamäele. Kiäki ei mõista vaiõlda ja nii piämigi kinni suurõ mäe all. Kõvõmba roniva mäkke. Nõrgõmba omma all. Kiäki löüd, et liinamägi om maasikit täüs. No omma ka nõrgõmba mäe otsan. Ma ütsindä hoia altpuult asjul silmä pääl.

Poodi mano jõvvami jälleki vihmaga. Ja sis lätt eelektri kah viil är. Oodami poodimaja koridorin, kuna vihm üle ja eelektri tagasi om. Jõvvami är uuta.

Sõidami Korneti keskliina Ievajärve viirde piknikku pidämä. Läti vorst ja leib omma hää maiguga. Tan näemi vällä nigu peris mustlaslaagri: kompsu lakja ja kõva rumeeniakeeline jutt. Sünnüs otsus: Aluksnele iks ei lää, käänämi tagasi.

Kolmas päiv: Krabi-Kärgula. Mäest alla

Kolmanda päävä sõit vii Pähnilt läbi. Teemi üte tsõõri jalaga, väntämise vaeldusõs. Rumeenlanõ Daniel torisõs, et om hulga kihulaisi. Mu meelest ei olõ üttegi.

Rattidõ pääle istõn tulõ tunnõ, et tii lätt mäest alla. Tuu tunnõ om sõidu lõpuni. Miil lätt hääs. Rõugõ! Puut, tsuklõminõ, kohvik, Ööbikuorg, Sõmmõrpalu puut, sis viil perämäne puut Osulan ja olõmigi nigu nipsti koton tagasi.

Latsõ omma väega rahul. Är teimi! Olõmi maaha sõitnu päält saa kilomiitre. Ja tülütsemine es tulõ kolmõ päävä seen õigõlõ miildegi.


Korneti Ievajärv jääs seo kõrd mi matka kõgõ kavvõmbas punktis. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit