Roti veivä kapstaravva är

Ma kuuli raadiost, et roti seivä är riigi tähtsä juhtmõ. Nii es saa inemise inämp puutriretseptiga rohtõ osta.

Nüüd olõs valitsusõl paras aig tetä üts tüükogo, kiä kaessi üle, midä nuu võhru iks kõrda saadiva. Äkki saassi nälädse roti saata noidõ inemiisi mano, kiä tüküse internetih tõisi sõimama ja ähvärdämä. Nuu võhru olõssi sõs nigu narkopini, kiä tundva är kaabli, midä pite sõim ja roppusõ liigussõ. Ja jürävä õnnõ säändsit juhtmit, et hoita kõiki tõisi halvu kommõntaarõ iist. Noil inemiisil hindäl olõ-i niipall’o mõistust, a roti omma jo inemiisist targõmba.

Vast avitas puutrisõimu veidembäs jättä ka tuu, et nüüd läävä ilma külmäs ja piät peokinda kätte pandma, ni saa-i inämp puutrinuppõ puttu. Nika ku kinda käest saat, tulõ mõistus kodo.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit