Riikevaihõlinõ elo

Kuuli raadiost, et aasta algusõh oll’ riikevaihõlinõ latsõ tegemise päiv. No ma saa arvu külh, mille mul om pall’o sõpru ja sugulaisi, kelle sünnüpäiv om septembrih, sügüse alostusõ kandih.

Aastah om 365 päivä ja egä päiv om määnegi riikevahelinõ päiv. Ku kõik nuu päävä är pitä, sõs elämises ei jääki aigu. Ma saa arvu, ku peetäs vähähaigidõ latsi päivä vai latsikaitsmispäivä vai aidsi ärhoitmisõ päivä. Kuiki noidõ tähtside asjuga piässi egä päiv tegelemä, om hää, ku tulõtõdas inemiisile noid miilde.

Viil või olla autovaba vai mittemidägiostmisõ päiv. Üte kõrra aastan või jättä massina saisma vai puuti minemädä. Tuu and hindäle tundõ, et olõt mittemidägitegemisega midägi hääd är tennü.

A ku hummogu ütles raadiost, et om avalikult kudamisõ päiv vai juunikuun om rõnnahoitjavaba päiv vai maikuu edimäne puulpäiv om alastõ aiandusõ päiv, sõs mis ma tuu tiidmisega pääle nakka? Vai omgi mu jaos septembrihe tettü ullõ küsümüisi küsümise päiv?

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit