3. ja 4. lehekuul tulõ Põlva vallan Moosten suur folgipido: eesti rahvamuusiga tüütlüisi festival Mooste Elohelü tähistäs 20. sünnüpäivä.

Riidi kullõmi Folgikuan ansamblit Fränder ja Puuluup, tandsimi üten Maatasa muusikidõga jala villi ja teemi üümatka Mooste järve viirde.

Et festival tähistäs juubõlit, om ka puulpääväne kontsõrtõ kava esieränis tihtsä. Ülesastjit om nii umast kandist ku kavvõmbast Eestist vai ka peris kavvõst Prantsusmaalt. Et kõik är mahtunu, helises pillimäng samal aol katõ-kolmõ lava pääl.

Tüütarõ hoitva ussi valla

Viil tähistedäs puulpäävä Mooste mõisa kodadõ päivä. Sisse saa astu mitmõ tüütarõ ruumõhe, saa ka esi tegemiisin üten lüvvä. Kimmähe tasos uudista vahtsõstpruukmisõ kua kirbuturgu, miä timahava peetäs festivali puulpäävä hummogu. Säält või löüdä vahtsit tsuugõ, vanno ehtit, uhkit nipsasjo, põnõvit pille ja raamatit. Samal aol peetäs Vanaajamaja man Kihulasõ Meelisse traditsioonilidsõ puutüü päivi, kon saa nii uudista ku esi käe külge panda. Villakuan kõnõldas kodomaidsõ lambavillakraami luku, sepikuan tege paiklik sepp ääsile tulõ ala. Savikoda ja Saviukumaja uutva uurma savisegusit. Lisas mass kaia Mooste külälisstuudio MoKSi kunstnigõ tüütarri ja näütüisi. Vallalõ om ka Mooste rahvamuusigakuul, kon tetäs opitarri.

Võrokõsõ ja seto pidävä hõimupito

Herevüst või tekütä ka seto-võro hõimupido, miä nakkas pääle Veskitiatri hoovi pääl pikä lavva takan 4. lehekuul kell 15.

Võrokõisi ja setodõ laulõ, pilliviise ja mängõga pito võtva iist Hainsoo Meelika, Roose Celia, Hintsi Anna, Kanni Tuule, Sildoja Krista, Karula Naase’, Käokiräs, Kuldatsäuk, Sõsarõ, Väike Hellero, Madara’ ja Liinatsuraq.

Paarikaupa võetas üles noid võrokõisi ja setodõ laulõ, miä omma viisi vai sõnnu poolõst üttemuudu. Nii või üts laul tõist kogoni jakada ja pido and aimu mõlõmba hõimu muusigaperändüse ütitsest osast.

Päävä lõpõtas võigõluskontsõrt

Mooste Elohelü festivalil om aastit mõõtu võtõtu, kiä om loonu kõgõ parõmba eesti rahvamuusiga tüütlüse. Festivaali korgpunkt om timahavvagi võigõluskontsõrt, kon lava pääle astus 16 ansamblit. Om noid, kiä tulõva lava pääle ütsindä, a om ka pia 40 muusikuga ansambli. Hindamiskogol saa valiminõ küländ rassõ olõma.

Hindamiskogon omma timahava Rüütli Ingrid, Ermi Anne, Aintsi Tauno, Rebäse Piitre ja Priksi Kristjan. Nika ku kogo otsussit tege, astva Folgikua lava pääl üles Ilvesse Aapo ja Varblasõ Marju ja pääle tuud tulõ festivali üüpido Veskitiatrin, kon lava pääle astus ansambli Küi.

Teedüst võigõluskontsõrdi osavõtjidõ, pääväkontsõrtõ ja programmi kotsilõ löüd internetist lehe moostefolk.ee päält. Pääväkontsõrdi ja tüütarõ omma paikligulõ rahvalõ massulda.

Tammõ Liivi, festivali projektijuht

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit