1.–4. põimukuuni peetäs Mooste mõisa ümbre suidsusannapäivi, miä om muusigaetendüse «Suidsusannasümfoonia» lisaprogramm. Sannapäivil omma valla suidsusanna, tetäs sannakütmise ja vihategemise tüütarrõ, saa näütüst kaia, pilti tetä, loengut kullõlda, huvireisil kävvü ja hulga muud tetä.

«Kõrraldami suidsusannapäivi tuuperäst, et savvusanna näüdädä ja avvu sisse nõsta. Et inemise tiidnü, mis vara näil kotoh om ja et külälidse saanu sannakultuurist inämb teedüst,» kõnõlõs suidsusannapäivi programmijuht Vodi Egle.

Sannapäivi huvireisi veevä Mooste kandi sannu mano ja sääl antas teedüst tuu kotsilõ, kuimuudu suidsusanna ehitedäs.

Suurõmba sannahuvilidsõ saava suidsusannapäivi aigu sannan kah kävvü. Kokko om sääne võimalus ütentõistkümnen sannan, noist säidse omma hariligu perresanna ja neli turismitalosanna. Inämbüs sannust om Mooste lähkül, a üts ka kavvõmbal. Vodi Egle seletäs, et egä sann om ummamuudu ja egän paigan omma ka uma sannakombõ. Tä kuts küläliidsi üles ka sannapererahvast avvustama. «Sanna minejä võinu rehkendä tuuga, et lätt tõõsõlõ küllä. Ku Võromaal mindäs küllä, võetas üteh küläkosti, oldas pererahva vasta viisakas. Ja lüvväs üteh tollõh, mis pererahvas pakk: om tuu sis mõni talos vai muu kõrraldus. Ja uma käterätt tulnu kah üteh võtta!»

Vodi Egle seletäs, et suidsusannapäävä omma mõtõldu perrile, sõprulõ, sõpruskundõlõ. Ka latsõ omma suidsusannapäivile oodõdu. Osa sannapäivi tegemiisi om raha iist, tuuperäst mass täpsempä kavva uuri kodolehe savvusann.ee päält.

Lisas omma osa tegemiisi säändse, kohe piät hinnäst varrampa kirja pandma. Nuu omma huvireisi ja sannankäümise. Ligembät teedüst and ja kirja pand Vodi Egle, tel 516 6684, e-post egle.vodi@gmail.com.

Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO üleilma tähtsä kultuuripärandüse nimekirän.

Rahmani Jan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit