Ku hariligult aja egä asutus kitsalõ umma liini, sis Filmi Vargamäe külästüskeskus Vahtsõ-Roosa külän pakk küläliidsile programmõ üten tõisi paikkunna asotuisiga. Nii omma vällä märgidü luudusprogrammi, midä tetäs üten RMK Pähni külästüskeskusõga, söögiprogramm üten Rõugõ Saarsilla kohvikuga ja oppus- ja elämüsprogrammi, midä naatas kõrraldama üten Mõnistõ talorahvamuusõumiga. Programmõ saa telli suvitsõl aol, lehekuust pääle, parhilla pandas näid hoolõga kokko.

«Tahami pakku küläliidsile lisaväärtüisi ja tuvva mi piirkunna põnõvihe kotussihe küläliidsi mano. Et mi külästüskeskusõ sisulinõ puul, filmi «Tõde ja õigus» võttõpaiga näütämine, om kõvva köüdet nii luudusõ ku aoluuga, sis tundu väega loogilinõ tävvendä võttõpaiga kaemist luudus- ja perimüsteemadõga,» seletäs kuuntüüd Filmi Vargamäe keskusõ vidäjä Ulsti Ingrid.

Sääne kuuntüü om väikun paigan esiki hädätarvilinõ, löüd Ulsti Ingrid. «Niimuudu om võimalik ummi tegemiisi arõnda, mõttit jaka ja ütstõist avitõn esi kah kavvõmbalõ jõuda. Esi asotuisi teenussõ tävvendäse ütstõist, kõkkõ ei olõ võimalik ja mõistlik esi pakku,» seletäs tä.

Neli vahtsõt opiprogrammi ja sannatutvustus

Pazuhanitši Romet Mõnistõ muusõumist seletäs, et muusõumi kuuntüü Filmi Vargamäe rahvaga naas’ periselt pääle jo varramba. Joba ehitämise ja filmivõttidõ aigu käve Mõnistõ muusõumi rahvas abin vannu töid ja ello näütämän. A no omma vällä märgidü tävveste vahtsõ tegemise, midä külälidse saava telli.

«Perimüsprogrammõ om neli, neo omma mõtõldu mitmõn vannusõn ossavõtjilõ,» kõnõlõs Pazuhanitši Romet.

Peris väikeisile latsilõ om mõtõld Vargamäe latsi mängumaa programm, kon näüdätäs ja mängitäs ütenkuun vanno talolatsi mängõ. Kaias, kuis latsõ mängse saa aasta iist, ja võrrõldas tuu ao talolatsi ello Vargamäe-filmi eloga.

Tsipa suurõmbilõ latsilõ om programm «Vargamäe argipäiv». Sääl kaias, määndsit töid vanastõ tetti.

Põhikooli lõpuklassõ ja gümnaasiumiopilaisilõ om mõtõld programm «Vargamäe noorõ», kon kõnõldas perre ja nuuri umavahelidsõst läbisaamisõst Vargamäe Andrese aigu.

Neläs opiprogramm kõnõlõs Vargamäe elotsõõrist ja om mõtõld suurilõ inemiisile. Kõnõldas kombist ja elost sündümisest surmani ja proovitas uma käega perrä aoga köüdetüid tegemiisi.

Lisas perimüsprogrammõlõ om vällä märgitü elämüsprogramm «Vargamäe vanderselli sannaõdak», kon kõnõldas Vana-Võromaa savvusannakombist ja külälidse saava ka sannan kävvü.

Ulsti Ingrid luut, et niimuudu ütenkuun asju aiõn lätt teedüs mikandi tegemiisist parõmbalõ edesi ja joba käünü külälidse löüdvä nii parõmbalõ ka tii siiä tagasi.

Rahmani Jan


Muusõumipedagoog Pazuhanitši Romet Mõnistõ muusõumi moro pääl. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit