Misso kuul tähüst’ 250 aastat valla hariduselo algusõst. Kiräkogo perrä omma edimädse tiidmise Misson kooliharidusõ andmisõ kotsilõ aastast 1766. Sääl opsõ 20 last üten klassiruumin ja oppajas oll’ Abrahami Thomas.

Misso kooli oppaja Kukõ Helve, kiä om ka esi 12 aastat tan koolin käünü, kõnõlõs aoluust nii: «Rahvas kõnõlõs, et edimäne kooli jaos ehitet maja oll’ Pulli külän Lõokõsõ ussaian tii veeren. Maja iin kasvi kolm pedäjät, millest om täämbädseni üts «koolipetäi» alalõ.»

Tõõnõ koolimaja olõvat ehitet 1883. aastal, a tuu müüdi maaha, selle et es olõ kooli nõudmiisi perrä. Aasta peräst ehitedi vallavanõmba Kukõ Jaani iistvidämisel ja Vahtsõliina mõisnigu Liphardi tugõmisõl vahtsõnõ koolimaja. Koolin oll’ kolm klassi ja opiti eesti keelen.

Kooliaost omma Helvel kõgõ herksämbä mälestüse internaadist, selle et tä elli koolist viis kilomiitret kavvõmban. «Oppaja olliva nõudja ja mi pelgsimi näid,» ütles Helve muigõga. «10. klassin saisi viil nukan, selle et füüsikan olli üte rian.»

Saman oll’ näide klassijuhataja Soomi Heldi ehtsä imä, kiä pästse iks mitmõ kõrra pahanduisist. «Vigurit om kõgõ tettü, a säänest hõelat lahkmist nigu täämbädsel pääväl, sõs es olõ,» ütles Helve. Koolin olli karnõvali, milles valmistõdi väega hoolõga. Kooli hoovin oll’ talvildõ muusikaga liuplats, mille latsõ esi teivä. Spordipäävä olli nigu pidopäävä. Oodõdu pido olli sügüsene lõikuspido, jõulupido ja keväjäpido. Keskkooliaost om täl meelen, et vahetunnõ aigu tandsiti peotandsu.

Helve tüüt’ 16 aastat Misso latsiaian ja ku kuvvõ-aastadsõ naksiva koolin käümä, kutsuti tedä kuuli tüüle. Nii om tä 28 aastat koolin oppaja olnu ja tälle om tan väega miildünü.

«Ku kaia mu kooliaigu kõrvuisi täämbädse päävä latsiga, sõs muutus om väega suur,» arvas Helve. «Koolilatsil omma imeilosa värviliidsi piltega opiraamadu ja vihu, a latsõ ei hooli noist ja tegevä uma tüü hoolõtuhe. Mu aigu olli tunni ütsipuidsõ ja pikä, parhilla om nii pall’o abimiihi, mängõ, digiasjo. Latsi ilmakaeminõ om lagja ja nä omma pall’o käünü ja nännü. Võimaluisi om pall’o – haara õnnõ kinni. A latsõ omma laisõmbas lännü, tüüd ei viidsitä tetä ja ka vaba aoga ei mõista nä midägi mõistlikku pääle naada.»

Seo keväjä opsõ koolin 30 opilast ja latsiaian käve 19 last. Misso valla aolehe perrä om otsustõt, et kuul om edesi iks uman majan, õnnõ tege rohkõmb ruumi latsiaialõ ja ka nuurikeskus koli koolimajja.

Säinasti Ene

Kukõ Helve koolipedäjä man
Kukõ Helve koolipedäjä man.
Säinasti Ene pilt.

1766 Peräpugola kuul
1884 Pugola vallakuul (3-kl)
1922 Pugola algkuul (4-kl)
1922 – 1923 Pugola algkuul (5-kl)
1923 – 1944 Pugola 6-kl kuul
1944 – 1957 Pugola 7-kl kuul
1957 Pugola keskkuul
1958 – 1977 Misso keskkuul
1977 – 1983 Misso 8-kl kuul
1983 – 1984 Misso 9-kl kuul
1984 – 2010 Misso keskkuul
2010 Misso kuul

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit