Märdikuu tuu sandin(sandis)-käümise. Ammudsõl aol käve märdikuu alostusõn hingesandi, sis märdi-, sis katrisandi. Joulukuul käve kah ümbre maskõga tegeläse, kiä andõ es küsü, a küläliidsile jo õks pakutas ütte-tõist. Ku taa võõralõ anni andminõ viil umalõ perrele ka õnnõ vai vähämbält uskmist õnnõ sisse tuu, sis joht olõ-i hallõ paakaast poiguta, sahvrihe vai keldrihe astu.

Karilatsi Vabaõhumuusõumi majjo ussõ omma 5.–10. märdikuul valla märdi- ni 19.–25. märdikuul katrisantõ jaos. Oodami küllä kõiki, kiä tahtva rohkõmb teedä santmisõ kombist, selges saia mõnõ märdi- vai katrilaulu vai tsõõrimängu ja hindäle sandimaski tetä.

Ega tark omgi santminõ õks varahuisi ette valmista. Inne õigõ märdi- vai katripäävä kätte joudmist om hää märki tuu üle, mille sääne kommõ om kunagi algusõ saanu, kiä olli vana ao tegeläse ja määndsit vigurit nä umal aol santman kävven ette võti. Vaihõpääl omma muutunu nii aig ku kombõ, a vast and vana ao tiidmine täämbädse päävä santõlõ mano julgust muuta sandilaulõ ja –suuvõ nii, et nuu lubanu perrerahvalõ säänest õnnõ ja edenemist, midä täämbädsen ilman vaia lätt. Kimmäle proovimi sanditamisõ uma naha pääl perrä ja läämi käümi mõnõn muusõumi vanan kodon külän.

Mi tan muusõumin loodami, et noorõ sanditaja jätvä miilde tundmisõ, miä teküs märdi-katrilaulõ kajast rehetarõ sainapalkõ pääl ja jalgu müdinäst savipõrmandu pääl ni võtva tuu tundmisõ üten, ku õigõl pääväl naabriperre ja kavvõmablõgi santma läävä. Santõ köüdüst edevanõmbidõ ärlännüisi hingiga om arvat ja seletet jo ammudsõst aost. Köüdüst lännü aoga om väega hää otsi muusõumist ja hingekuu undsõdsõ, tuulidsõ ilma andva mano uskmist, et ammu elänü edevanõmba hoitva mi tegemiisil täämbädsen moodulidsõn ilman silmä pääl.

Et märdi- ja katripäävä kombist rohkõmb teedä saia, kõlista Karilatsi Vabaõhumuusõummi 7970 310 vai 5801 8601 vai kiroda e-kiri polvamaa@wi.ee. Teedüst saat mano muusõumi kodolehe päält: karilatsimuuseum.ee.

Luude Marge

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit