Seo nädälivaihtus tege üle Eesti hulk talosid uma ussõ küläliidsile vallalõ. Joba kuvvõs kõrd peetäs üle-eestilist vallaliidsi talodõ päivä. Vanal Võromaal uut seo nädälivaih küläliidsi ligi 40 tallo. Täpsempä teedüst küläliidsi uutjist saa kaia kodolehe avatudtalud.ee päält.
Edimäst kõrda võtt vallaliidsi talodõ pääväst ossa Hüti konvõrendsitalo Mõnistõ lähkül. Uurimi perrä, midä sääl andsagu nimega talon nätä saa.

«Mi pereettevõttõ nimes sai konvõrendsitalu, tollõ mõttõga, et sääne nimi tõmbas tähelepannu. Ja and märku, et siiä saa tulla istmiseüritüisi pidämä,» seletäs Hüti talo pernaanõ Sarvõ Pille-Riin.

Istmiisi pidämises om talon vällä ehitet tallipääline, kon pääle väiku saali omma ka tarõ üümajaliidsi jaos. Periselt om konvõrentse pidämise osa talost rohkõmb Pille-Riini esä, arvutikoolitaja Sarvõ Hennu ettevõtminõ. «Seo om esäl unistus olnu – tä otsõ kotust, kon pensioni pitä. Esä vanaesä om Saru küläst peri, tä arvada tuuperäst tundki tan hinnäst häste,» kõnõlõs Pille-Riin.

Sarvõ osti seo talo 2006. aastagal. Täämbädse konvõrendsihuunõ paiga pääl olliva tuukõrd kehvä laudamüürü. Ehitämine om aigupite käünü, peris valmis ei olõ maja täämbägi. Avaligult ei olõ majja nõvvupidäjile ja puhkajilõ vii vällä pakutu, a tassakõistõ joba huvvi tundas. «Seo om hää kotus, kohe liinast suurõ larmi keskest är tulla,» löüd Sarvõ Pille-Riin.

Hobõsõ tahtva seltskunda

Saman ei olõ Hüti konvõrendsitalo õnnõ puhkamiskotus, a om iks talo kah. Pille-Riin kasvatas hobõsit. Täl om säidse veohobõst, lisas viil mõnõ hobõsõ, kiä omma tuudu tallo pensionipõlvõ pidämä vai tuvvas talvõkortinalõ.

«Ma olõ latsõpõlvõst pääle hobõst tahtnu,» tulõtas Tal’na liinan üles kasunu Pille-Riin miilde. Osa timä hobõsõ oppasõ latsi ratsutama, paar last käü talo mano trenni. Ja osa hobõsit omma noorõ, näide oppaminõ viil käü.

Sarvõ Pille-Riin seletäs, et hobõsilõ periselt talli vaia ei olõki, om vaia katusõalost vai kotust, kohe varjo minnä, kasvai võssu. A hobõsõ ei taha ütsindä olla, näile om kõrvalõ tõist hobõst vaia. «Tuuperäst neo pensionääri omma siiä tuudu, et näide pensionipõlv olnu tõisi umasugutsidõ siän. Hobõnõ taht ruumi, et kõik aig liiku, tä ei taha saista. Värski vesi piät iin olõma. Ja nä tahtva tähelepandmist, omma harinu tuuga, et kiäki näid tähele pand.»

Tulõvikun plaan Pille-Riin ummi hobõsidõga väikeisi ratsamatku tetä, näütüses Eesti lõunatippu.

Trikke tegevä pini

Päält hobõsidõ om talon kats pinni. Pinne välläoppamisõ aigu juhtu nii, et nä opsõva kuun trikke tegemä. «Ku mul oll’ üts pini, sis oll’ lihtsä: kävet trennin, teit trenni är. A sis tull’ tõnõ manu, ma es saa üteviisi näidega trenni tetä, tõõnõ jäi autolõ rüükmä. Ja sis äkki olli nä kuun platsi pääl, teivä kuun trenni. Alustiva sõnnakullõmiskoolitusõ elemente tegemist. Ütsvahe oll’ nii, et üts käve ümbre tõsõ, hüpäs’ ümbre tõsõ. Mõnõ har’utusõ tegevä kuun, mõnõ ütsindä, üts uut, tõnõ tege,» kõnõlõs Sarvõ Pille-Riin tuust, määnest tsirkust pinnest uuta või.

Eläjidega jahmõrdaminõ om Pille-Riini jaos hobi, midä tä tege põhitüü, Harglõ kooli oppajaammõdi kõrvalt. Vallaliidsi talodõ pääväs tä suurt programmi ei plaani, a kimmäle saava külälise timä hobõsit ja pinne nätä.

Rahmani Jan


Hüti konvõrendsitalo pernaanõ Sarvõ Pille-Riin patsutas ummi hobõsit. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit