Seo kuu keskpaigan Antsla vallan peetü «Vunki mano!» luumistalgo võitsõ arotusteema «Käänämi võro keele häömise tiilt tagasi». Avvohinnavõitja plaanva naada inemiisi üles kutsma tegemä väikuid asjo, miä avitanu umma kiilt alalõ hoita.

Luumistalgo vidäjä Kangro Kadri Võromaa arõnduskeskusõst löüd, et uma keele hoitmisõ teema tähtsäs pidämine om ekämuudu õigõ. «Ilma uma keele ja kultuurilda ei olõ ka mi maakund elojõvvulinõ. Mi hindätiidmine om mi piirkunna edenemise päämine mootor,» seletäs tä.

Kangro Kadri meelest om võro keele elojõvvu man tähtsä egä võrokõnõ, taa ei olõnõ mõnõst organisatsioonist vai projektist. «Kõgõ lihtsämb pannus, minka egäüts saa avita, om kõnõlda egä päiv latsiga võro kiilt.»

Teema mõttõtalgolõ välläpakja Laanõ Triinu ütles, et tahtsõ keele hoitmist arota murrõst, et nuuri ja latsiga kõnõldas võro kiilt veidü. «Võro keele mõistja omma vanõmba ja nuurilõ andas taad kiilt edesi väega vähä,» seletäs tä. Ku teema oll’ vällä pakutu, anni hindäst märku mitmõ inemise, kiä sammamuudu keele häömisest ja hoitmisõst märgota tahtsõva. «Tulõ vällä, et sama murõ om hulgal tõisil inemiisil kah, kellega ma egä päiv läbi ei käü ja mõttit ei vaheta. Kampa tull’ värske mõtlõmisõ ja tõsõ kaemisõga inemiisi. Mano tull’ ka uma keele peräst murõhtavit setosid ja et tuu murõ om võrokõisil seto­dõga ütine, sis oll’ noid asjo kuun mõistlik arota ja lahenda,» seletäs Laanõ Triinu.

A kuis sis umma kiilt hoita ja latsilõ edesi anda? «Löüdsemi, et võinu tetä inemiisi üten haardvit mänge. Näütüses tetä avalik üleskutsminõ, mille nimi võinu olla «Võrokõsõ välläkutsõ», kon kutsutas üles tegemä kümne päävä joosul kümmet võro keelega köüdetüt väega väikut asja, miä and inemisele kimmüst, et tä saa keelega toimõ. Nuu olõs lihtsä asja, näütüses poodin võro keelen ostminõ vai kõlistaminõ mõnõlõ sõbralõ, kinka võro keelen kõnõlda. Vai sis latsilõ mõnõ vahtsõ võrokeelidse sõna oppa­minõ. Säändse asja, midä egäüts saanu tetä,» kõnõlõs Laanõ Triinu.

Luumistalgo ärvõitminõ oll’ Laanõ Triinu jaos rõõmsa üllätüs, a andsõ ka kimmüst mano. «Arvosaaminõ, et taad kiilt tulõssi hoita, om iks küländ lagja. Ku žürii nii otsust’, om ka žürii liikmide hulgan inemiisi, kes saava arvu, et taa asi om tähtsä,» löüd Laanõ Triinu.

Rahmani Jan


Pildi pääl omma rõõmsa luumistalgo võitja päält võidust teedäsaamist: Laane­otsa Annela, Laanõ Triinu, Fastrõ Mariko ja Tagamõtsa Tarmo. Nagla Viivika pilt

Kae mano Laanõ Triinu märgotust: «Võrokõsõ keelemüüdi» (27.08.2020, Uma Leht)

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit