Tahas kävvü liina pääl nii, et kiäki minno

är ei tunnõ. Saman tahas häste ellä kah.

Kunstnigus naksi küländ suurõst pääst, 25aastadsõlt. Ja no paistus, et tuust inämb valla ei saaki.

Kunstnigus olõminõ om mu jaos üüpäiv läbi tüü. Tuu om määnegi tarvidus midägi luvva. Taha pilte tetä!

Midägi om mu seeh, miä piät pildis saama. Ku und ei tulõ, sis nakkas pilt pääh vai silmi iih käümä. Hariligult määnegi ands’akut muudu pilt. Ja ku tä nädäli vai kuu aoga är ei kao, sis tä lättki pildi pääle.

Ilma ull’usõ pandva pilte tegemä

Mullõ andva ilmauudissõ tihtsäle tougahusõ pilte tegemises. Ku omma piiripäälidse teema, miä minno pututasõ, sis ma ei lää kirgmä rahva sekkä ega kõva helüga sõimama, et kuradi tõpra, kõik om perseh. Panõ tuu rahuligult pildi pääle ja anna niimuudu edesi toda, midä ma sõnnoga vällä ei ütle.

Pilte härgütäse tegemä küländ ulli johtumisõ ilmah. Näütüses loi arvutist, et Inglüsmaal naksi inemise õiõndama, et latsõ uulidsa pääl mängvä, nõudsõ tuu ärkiildmist. Latsi as’ataminõ uulidsa pääl pidi segämä inemiisi, kinkal latsi ei olõ! Vaivalt et mängmine är keeletäs, a ku joba sääne sõnnom om, sis mu jaos om tuu ull’ olokõrd ja sääne ull’ maailm õkva sund pilte tegemä.

Vaimu süütmine

Inemise ostva pilte tuuperäst, et sääne pilt saina pääl, miä sullõ miildüs, om vaimusüük. Tuu and rahulolõmist, ku kaet ilosat pilti. Nigu hää raamat vai hää film. Inemine taht ilosat asja, mis tälle miildüs.

Ma väega hinda noid inemiisi, kiä pilte uma saina pääle tahtva. Mõni või olla päältnätä sääne, kiä ei piä kultuurist midägi, a tulõ jutuga, et tä taht ütte pilti saina pääle. Ma esi olõ säänesama, taha kah pilte saina pääle, mullõ nä miildüse. Lihtsäle kaet ja mõtlõt, et om iks hää pilt külh. Vaimusüük!

Hindä müümise vaiv

Hinnäst ja ummi töid näüdädä om rassõ, ku kotoh istut. Ku ümbre käüt ja teküs olõt, sis egäl puul omma vahva inemise, tegünese vahtsõ kokkoputmisõ.

Täämbädsel aol om lihtsä jõuda ütskõik kohe maailma punkti, ostat piledi ja läät. Ka internet om tennü maailmaga läbikäümise lihtsämbäs.

A nigu õks, om säändsel as’al kats otsa. Väikoh küläh kõik tiidvä sinno, a võimaluisi (pilte ostjit) om veidemb. Suurõh liinah ja suurõh kotusõh om rohkõmb võimaluisi, a sääl omma kõik kotussõ ka paksult täüs noid, kiä võimaluisi otsva.

Kiä hirmsalõ taht, kül tuu jõud ka kohegi, ku tä om meistri kitmise tüü pääle. Küländ om nii kah olnu, et om hää kunstnik, a eläs nii, et ei olõ pätsi leibä kah. Ja sis saa aasta peräst om suur nimi. A eloaol kiäki es tugõ, es osta. Ei usu muidogi, et sääne kunstnik hirmsat kitmistüüd kah tekk’. A mõnõ jaos omgi tuu väega rassõ tüü, tuu jaos piät suurõ raha iist abilisõ tüüle võtma.

Mullõ hindäle miildüs, et käüt liina pääl ja kiäki är ei tunnõ. Samah tahas häste ellä kah. Tuu om jälki katõ otsaga asi.

Hindä jaos olõ selges mõtõlnu, et tii lihtsäle umma asja, olõ nii suur vai väiku, nigu olõ. Tuu ei olõ tähtsä mu jaos, et piät olõma suur nimi. Tahas olla harilik inemine, tetä ummi pilte.

Näütüse Põlvah ja Kuubal

A siski: ku tahat kunstnigutüüga är ellä, piät ummi töid müümä. Ja et ummi töid müvvä, piät näütüisi tegemä. Tuu om hariligult nii, et massat kõvva pääle, ja ku häste lätt, sis või midägi ka tagasi tulla: kiäki ost mõnõ tüü. Lihtsä! Ja midä rohkõmb tüü iist mastas, toda parõmbahe tulõ tagasi.

Parhilla saa mu töid nätä katõh paigah: Kuuba pääliinah Havannah ja mu üleskasumisõ kotusõh Põlvah. Mõlõmba omma säändse näütüse, midä pikält ette es plaani, trehväs’ lihtsäle niimuudu. Põlvah taheti mu piltest näütüst, pildi olli olõmah, saigi üles pantus.

Kuubal kah es olõ näütüs plaanih. A minevä aasta käve Non Grata kunstirühmäga Kuubal ja sai säälside kunstnikõga sõbras. Säält näütüse mõtõ tull’gi. Kuuba om põnnõv kotus, sinnä ei olõ viil periselt jõudnu McDonald’si-kultuur. Om viil nätä paigapäälist umma näko. A samah, poliitiga om sääl iks viil kuri ja ma looda, et mu sõpru, näütüse kõrraldajit, tuu iist kinni ei panta, et nä mu pildi vällä panni.


Kuusingu Toomas,
maali- ja graafigakunstnik

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit