Inämbüs sotsialismiaost peri suuri tsolgituisi

kotussit om Vanal Võromaal kõrda tett

 
Luudus ja timä kaitsminõ om kimmähe pall’o muutunu tuu 30 aastaga, ku kavva ma olõ taad keskkunnaammõdi tüüd tennü. Mi alostimi sotsialismi lõpun ja sis oll’ väega pall’o tsolgituisi kotussit. Nuu tull’ kõrda tetä. Näütüses om meelen, kuis Husari järv puhtas sai tettüs… Suurõ prügüunigu sai luudusõst är kor’atus, pall’o oll’ api tuust, ku teedüs sai digitaliseeritüs jne.

Ku vanno paprit kae, sis märgota, et pall’o unistusõ omma väega kipõstõ täüde lännü. Tagasi kaiõn ütle, et mul om väega vidänü tüüseldsiliidsi ja partnõridõga.

Ku pidimi opma, kuis säädüisi tetä, olli lähkü riigi meil väega pall’o abin. Luuduskaitsõst kõnõldõn olli näütüses vana kaitsõ-iinkirä säändse, miä pall’o midägi es ütle.

A nüüt om elo pall’o muutunu. Tulli eräumanigu, kellega tulõ asjo kokko kõnõlda, ja euroliidu toetusõ, miä avitasõ suuri asjo tetä.

Mis om kimmähe suur asi: inämbüs sotsialismiaost peri tsolgituisi kotussit om Vanal Võromaal kõrda tett. Õnnõ üts suurõmb om jäänü – vana naftabaas Võro liinan (tuu om maatükk õkva Kupõrjanovi pataljonist üle tii, kohe Võro liinavalitsusõ meelest pasnu sõaväe parkmisplats parõmbidõ ku Taara liinajao majjo lähküle – UL).

Pall’odõst suurist murrist olõmi selle jako saanu, et olõmi tassahillä asja ajanu. Võtami kasvai Võro Juustu, miä vanast haisas’ ja tsurksõ hirmsahe luudust. Olõs võimalus olnu tuu tehas umal aol hoobis är häötä, selle et täl olõ õs jõudu õkva kõkkõ kõrda tetä. A mi teimi ütenkuun tehassõga plaani, kuis tassa edesi läämi. Tõnõ asi, millega oll’ pall’o vaiva, oll’ Otõpääle sõaväeradari ülessäädmine. Olti väega vasta ja es saia arru, üteldi, et om jälle. No kaitsõministeeriümiga oll’ hää kuuntüü, nüüt om radar sääl olõman ja riik om kaitstu. Ma olõ ütentegemise vurhvi.

Luudus om kah 30 aastaga muutunu. Tii omma kõrda tettü, vanno varõmbit om veidemb ja mi mõistami umma luudust näüdädä. Igäväne küsümüs om, kas mõtsa om pall’o veitüs jäänü. Vastus om köüdetü tuuga, mändse aoga mi kõrvuisi kaemi. Ku kunagi kaeti Munamäe tornist alla, sis olli ümbertsõõri nurmõ. Mis mi nüüt säält näemi? Käü vaiõlus ja vaiõluisin saagi tõtõ selges.

Ma esi ei olõ tuud miilt, et nüüt om maailma lõpp. Näemi uman tüün kah jo tuud, ku kurva omma mõnõ inemise, ku näide mõts kaitsõ ala võetas. Piämi tuu poolõga kah rehkendämä.

Ma olõ pruuvnu noid kattõ puult är lepütä. Inemise ja asotusõ poolõ piät näoga olõma..


Poltimäe Ena,
Võro maakunna teenetemärgi saanu
keskkunnaammõdi lõuna regiooni juht

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit