Edimäne sääne otsus Eestin: Keskkunnaammõt hinnas’ «lumbi» kaivandusõs ja ei lupa säält inämb liiva-ruusa vällä vitä.


 
Keskkunnaammõt otsust’ 16.02., et Urvastõ kihlkunnan Ruhingu külän kirgi kütnü «lump» om iks kaivandus, ja anna es kaibjalõ vahtsõt liiva-ruusa vällävidämise lupa. Seo om Eestin edimäne sääne otsus, midä avit’ tetä vahtsõnõ maapõvvõsäädüs.

«Et Palmi Aigar om tennü uma maa pääle kaivandusõ, mitte ei kaiva kattõ lumpi, tuu sai selges mitmõ aasta joosul timä tegemiisi kaiõn,» põhjõnd’ otsust keskkunnaammõdi maapõvvõbüroo as’atundja Nemliheri Reet.

Tä ütel’, et kaivandamist näütäse lumpõ jaos pall’o suurõ mulgu (plaanitu om umbõs 2 ha lagja maa päält vällä võtta 67550 m³ matõrjaali), pikk kaibmisõ aig, kvaliteetsembä ehitüsmatõrjaali vällätuhnminõ ja sortminõ, ruusa tii-ehitüses pasval aol vällävidämine jne.

Nigu oll’ nätä ka 29.09.2015 Uman Lehen ärtrükitü droonipildi päält, olõ-s mäe otsa kaivõt «lumbin» vett ja tuud olõ-i täämbägi piaaigu sukugi (kae pilti).

1.09.2016 kirot’ Uma Leht, et nipimeistrist Urvastõ valla lumbikaibjal sai otsa liiva-ruusa vällävidämise luba.

Keskkunnaammõt pidi tuu lua varramba vana maapõvvõsäädüse perrä vällä andma, selle et Palmi Aigar oll’ saanu Urvastõ valla käest katõ lumbi kaibmisõs ehitüslua.

Nätäl päält leheluku oll’ keskkunnaammõtil luataotlus lavva pääl. Sis oll’ joba teedä, et 2017. aastast nakkas masma vahtsõnõ maapõvvõsäädüs. Tuu perrä om keskkunnaammõtil õigus esi hinnata, kas tego om lumbi vai kaivandusõga. Ku iks perämädsega, sis om õigus lupa mitte vällä anda.

Aasta lõpun saatsõ ammõt Palmilõ kaemisõs otsussõ eelnõu – et vahtsõt lupa ei anta. Palmi vastus keskkunnaammõtit ümbre mõtlõma es panõ ja otsus sai tettüs.

«Ruusa ja liiva tä inämb jah vällä vitä ei saa, a niikavva, ku ehitüsluba mass, saa tä umma «lumpi» edesi kaiba,» ütel’ Nemliheri Reet. «Kaivõtu matõrjaali või tä panda uma maa pääle, tuud mi keeldä ei saa. Vai sis või tä kotussõ kõrda tetä.»

Palmi Aigar esi taad asja aokirändüsele inämb kommõntiiri es taha.

Urvastõ vallavanõmb Rooni Riho ütel’, et hää, et keskkunnaammõt peräkõrd iks är hinnas’, midä sis Ruhingu külän Anni ja Ruusamäe maatükke pääl õigõhõ tetäs. Miä saa Palmi Aigarile vällä antust ehitüsluast, tuud vallavalitsus viil märgotas.

Nemliheri Reeda sõnnu perrä om seo keskkunnaammõtil edimäne sääne otsus, miä om tettü vahtsõ maapõvvõsäädüse § 97 lõike 7 punkti 4 perrä.
«Eelmidsen säädüsen säänest punkti es olõ. Selle saiva «tegüsämbä» inemise taad säädüsemulku är pruuki ja mitmõl puul Eestin «lumpõ» kaiba, mille var’on käve tegeligult kaivandaminõ,» selet’ tä. «Säändse «lumbikaibja» omma ebaausa konkurendi säädüse perrä kaivandajilõ ja ehitäjile – saava matõrjaali ilma iist kätte. Tõsõ masva uuringidõ iist ja keskkunnatassu ja piät perän viil kotussõ kõrda tegemä.»

No om Palmi Aigaril viil seo kuu 16. pääväni aigu kaivata keskkunnaammõdi otsussõ pääle kas ammõtihe (vaie) vai halduskohtuhe (kaibus).

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Palmi Aigari «lump» Urvastõ kihlkunnan, Ruhingu külän 22.02.2017. Harju Ülle pilt

Vanalõ-Võromaalõ tahetas tetä kats vahtsõt liiva-ruusa kaivandust

Keskkunnaammõdi lavva pääl om parhilla üts geoloogilidsõ uuringu lua taotlus: pääliina firma Procura Group OÜ taht uuri Sõmmõrpalo vallan Alakülän Piho maatükü pääl, ku pall’o liiva sääl om. Kaivandusõ uurmisala om päält 18 ha.

Kuu aigu tagasi and’ keskkunnaammõt vällä lua uuri liiva-ruusa varru Võro vallan Kasaritsa külän.

Minevä aasta anti luba edesi uuri ruusavarru Võro vallan Jaani ruusamaardlan.Põlva maakunnan anti minevä aasta vällä luba uuri Krüüdneri liivahavvan, ku sügäväle liivavaru küünüs.


Alakülä kaivandusõ kotus. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit