Stokkeri tüüriistapoodi Võro müügipiirkunna juht Luiga Urmo (43) eläs üten politseiuurjast naasõ Kati (44) ja noorõmba poja Robertiga (8) joba aastak aigu vagivahtsõn majan Rõugõn. Kodokotussõlõ tagasikoliminõ läts’ laapsahe, ku majaehitüse kiuslik paprõmajandus vällä arvada.

Mille Rõugõlõ tagasi tulliti?

Kati: Mi ei olõ Rõugõst kunagi peris är lännü. Võro liina kortõrilõ lätsimi sis, ku vanõmb poig Kristen (23) oll’ nelä-aastanõ. A nädälivaihtusõ, suvõ olõmi kõik aig Rõugõn olnu: ma ei suta iks kortõrin ellä.

Ma arva, et innekõkkõ tulõvagi maalõ tagasi nuu, kelle juurõ omma maal. Mi kävemi häste pall’o ümbre Võro liina kah maatükke kaeman. A ma piät iks hingen tundma, et seo om «mu kotus». No es olõ sääl säänest kotust.

Urmo: Mu vanõmba eläse Rõugõn kortõrmajan. Ku säält vällä sõitsõ, näi kõik aig vallavalitsusõ plakatit, et pakku om neli krunti. Ku peräkõrd valda kõlisti, olli nuu joba tõisilõ är lubatu, a sis kõlist Tiit (vallavanõmb Tootsi Tiit – UL), et krundi jäivä vabas. Rõugõ vald pand iks väega pall’o nuuri maalõ tuumisõ sisse. Vallal om sääne kampaania, et ku ehität viie aastaga maja pääle, saat krundi pia ilma iist. Mi massõmi 2475 m² iist 247 eurot ja 50 senti. Hinna seen oll’ tii ehitämine ja tsolgiviitorostigu krundi piirini tuuminõ. Notaritasu oll’ tuu iist kats kõrda kallimb ja Eesti Energiä küsse 2200 eurot!

Ku pallo aigu maja ehitamise pääle läts’?

Urmo: 29.06.2013 lüüdi kopp maa sisse, aasta tagasi kolisimi sisse – olõ-s aigu uuta (muhelõs). Kati: Eelektri-, ventilatsiooni- ja muid väikeisi töid teivä firma, a päämine tüümiis oll’ mu unu siist lähküst. No mi esi saimi kah kõvastõ mässädä.

Miä ehitämise man kõgõ rassõmb oll’?

Urmo: No inämb külh es tahtnu säänest paprõmajandust läbi tetä! Ehitüslua saimi vallast laapsahe, a et krunti hindä nime pääle saia, pidi olõma valmis maja kasutusluba. Sis nakas’ jandal pääle.

1.07.2015 pääle mass vahtsõnõ ehitüssäädüs. Edimädse huuga kai vallaammõtnik tuust säädüstigust, et kuna majja ei olõ ehitänü litsentseeritü ehitäjä, sis kasutuslupa ei saaki. Ma ütli, et hallo, ku andsõti ehitüslua, sis es olõ tuust juttugi. Kõik aig omma inemise esi hindäle majju ehitänü ja nüüt piät firma ehitämä. Tuu om absurd! Õnnõs pand’ vald pää tüüle ja tekk’ komisjoni, miä maja üle kai ja vasta võtsõ.

Järgmäne asi, miä vällä tull’: majal piät olõma energiämärgis. No ma lämmisti umma majja iks kimmähe: ku om üteldü, et tõsõ kõrra saina lüü villa 20 cm, sis ma pandsõ 35.

No sai sis majalõ märgise C! Olõs olnu pääväpaneeli katussõ pääl vai maaküte, olõs vast saanu B! No meil om uma väiku katlamaja ja põrmanduküte.

Kas mõtlit esi vällä, määne maja tetä?

Urmo: Kati mõtõl’ vällä, määne piät olõma, ja ma olli nõun. Rehkendimi, et katõkõrdsõ maja tegemine tulõ iks odavamb.

Kas kaaldsõt ka vana maja ostmist ja kõrdategemist?

Urmo: Mul om pall’o tutvit, kes omma ostnu vana maja ja nakanu kõrda tegemä. Pall’o omma mändselgi aol ütelnü, et olõssi tiidnü, et tuuga nii pall’o janti om, olõssi vahtsõ ehitänü.

Kuis poja koolinkäümine kõrraldõt om?

Kati: Robert läts’ eelmine aasta Kreutzwaldi kuuli. Mul oll’ väega suur dilemma: olõssi tahtnu panda tedä Rõugõ kuuli, kon ma esi käve. Kävemi kaeman, väega kinä oppaja oll’ ja kõik. A poiss käve liinan latsiaian ja peräkõrd jäi tuu pääle, et tä saa sõpruga kuun kuuli ja liinast om hää muusigakuuli minnä. Nüüt om teedä, et meil om külh kergemb, a latsõl olõssi parõmb minnä esi kotost kuuli ja perän kodo. Maakoolin om hoobis tõnõ õhkkund ja mu süä seoniaoni haltas…

Kas maalt liina tüüle käümine võtt inämb aigu är?

Urmo: Kimmähe mitte!
Kati: Ands’ak, a ma jõvva tüüle parõmbalõ, ku kortõrist jõudsõ. Mi ei olõ ainukõsõ, kes tuud kõnõlõsõ. Politseisse käävä inemise Vahtsõliinast ja muialt, nä jõudva inne tõisi.

Mis Rõugõ elo man miildüs?

Kati: Väiku kogokunna elo om peris põnnõv, suurõmba üritüse käümi kõik läbi.
Urmo: Ma lätsi priitahtligus pritsimehes, a ei olõ jõudnu viil midägi är tetä. Mullõ miildüs, et ku ma taha grilli, lää terrassi pääle ja panõ grilli tüüle. Liinan panõt kana ahju, a tuu ei olõ tuu. Mullõ miildüs mõtsan seenen kävvü, olõ jahimiis. A ku ma Võrolt lää jahti, sis piät tunn aigu varramba säädmä nakkama. Rõugõst lää ütskõik kellega, liinast ütsindä läät ja ütsindä tulõt…

Kas olõti elon mõtõlnu hoobis tuu pääle, et minnä elämä vällämaalõ?

Urmo: Ma käve kunagi Ahvenamaal tüül. A mullõ es passi: tahtsõ iks koton perre man ellä. Perrega elänü vällämaal külh: sääne tunnõ tekkü, ku ellimi kuu aigu Ameerikan Linda-tädi man.
Kati: Mul iks es tekü tunnõt, et tahassi sinnä jäiä. Ma taha ummi inemiisi, ummi sõpru hindä ümbre.

Mändse plaani omma?

Kati: Ku pensionilõ saa – politsein saa 50aastadsõlt –, sis äkki nakka maasikit ja tomatit kasvatama. Kõgõ parõmb olõssi kävvü kolm päivä tüüle ja vahelusõs tennü midägi füüsilist.

Küsse Harju Ülle

Luiga Urmo ja Kati üten poja Robertiga vahtsõ kodomaja man Rõugõn.
Luiga Urmo ja Kati üten poja Robertiga vahtsõ kodomaja man Rõugõn. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit