Valmis om saanu tulõva aastaga Võro-Seto tähtraamat. Midä vahtsõst raamatust lukõ võit, kõnõlõs tähtraamadu kokkosäädjä Pandi Annika: «Tulõva-aasta tähtraamat kaes Võro ja Seto nuuri ja näide luudut. Sinnä sekkä om säetü ka tsipakõsõ laulu- ja tandsopido juttu. Autori omma nii joba tunnõdu ku ka viil tundmalda noorõ. Näütüses omma hindäst ja ummist mõttist kirotanu inneskine profisportlanõ Piho Han Hendrik ja parhillanõ nuursootska Tarrosõ Triinu-Liis.

Luulõtuisi omma jaganu seoaastagadsõ TarSlämmi võitja Kuslapuu Kaisa ni samal võistlusõl häid kotussit saanu Aalmanni Aliis ja Vesselovi Joosep. Tähtraamadu pildi om joonistanu kunstnik Mõttusõ Kadi. Tõisi kirotajit tulõ lugõjal hindäl avasta.
Vahtsõnõ om seo aastaga tuu, et tan tähtraamatun omma piaaigu kõik as’a kirotanu noorõ. Õnnõ üts retsept ja tsõõrigu tähtpäävä intervjuu omma tulnu joba tunnõtuisi ja tsipakõsõ vanembidõ inemiisi käest.

Lisas juttõlõ, luulõtuisilõ ja retseptele om iks olõman ka kallendri, a tuu om seokõrd tähtraamadu lõpun kuun jaoga «Simunapääväst simunapääväni».

Võro-Seto tähtraamat om kõgõ edimäne raamat, mille ma esi kokko olõ pandnu, a looda, et mitte perämäne. Raamatut kokko panda oll’ tükk tüüd, a ma arva, et lõpptulos sai peris hää. Nii et tulkõ aga 28. rehekuul Lindora laadu pääle! Ku häste otsi, või säält tähtraamadu üles kah löüdä.»

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit