Joba satu aastit tulõ rahvas 28. rehekuul kokko Lindora tiiristi, et pitä suurt sügüsest laatu. Taa om paik, kohe tuldas Võromaalt ja Setomaalt ja kavvõmbast kah. Ja joba kümnit aastit saa Lindora laadu aos valmis tulõva aasta kallendri, Võro-Seto tähtraamat, kon seen kaemist ja lugõmist vanast ja vahtsõst aost.

Nigu õks, om ka tulõva aasta tähtraamatun kallendri osa, kost saa kaia, kuna päiv nõsõs vai alla lätt, määndse omma kuufaasi, kuna peetäs rahvakallendri tähtpäivi. Kallendrist saa kaia ka tuud, kuna om mõnõl kultuuriluun tähtsäl mi kandi inemisel tsõõrik sünnüpäiv.

Tulõva aasta om Eesti riigil saanda aasta sünnüpäiv ja tõsõl piimäkuul peetäs viiendät Umma Pito. Tuuperäst kõnõlõs ka vahtsõnõ tähtraamat, kuis Võromaal om läbi aigõ sünnüpäivi peetü. Ja andas mõnõ söögioppusõ, mink perrä või pidopääväl tallita.

A Hiina kallendrin om hoobis tulõman piniaastak. Tuuperäst tulõ juttu ka pinnest. Pini om inemisega üten elänü joba kogonivanast aost saani, a pini ja inemise läbisaamine om esi aigõl olnu esimuudu.

Lövvüs ka vahtsõmbat võro- ja setokeelist ilukirändüst ja muud lugõmist. Tähtraamadu autori omma Häniläne, Sarvõ Õiõ, Kalkuni Andreas, Allasõ Tiia, Kolga Raimond, Kõivupuu Marju, Ruusmaa Arthur, Leppiku Sakarias, Kalda Hillar, Elleri Kalle, Holtsi Leila ja Matvei Arvi.

Liikva pühä, päävä nõsõmisõ ja allaminegi ja kuufaasi rehkend’ vällä Kasagu Enn, toimõndi Fastrõ Mariko ja Rahmani Jan. Kunstnigutüü tekk’ Rõõmusõ Jaan.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit