Leisi Heikki (43) om esieräline Tarto kunstnik. Seo kuu alostusõn tull’ trüküst timä raamat, kon seen pildi hallitanuisist juurikist. Heikki pildi omma tunnõdu ka Eestist välänpuul.

Määne om su köüdüs Võromaaga?

Võromaaga om mul peris kimmäs köüdüs. Inämbüs mu suguseltsist om Võromaalt peri ja latsõn sai kõik koolivaheao Võrol vanaimä man oltus.

Ildampa elli veli kah sääl ja sai peris sakõstõ täl külän käütüs, ja muidugi tekkü ka hulga sõpru. Perämäidsil aastil omma külänkäügi Võromaalõ harvõmbas jäänü, a iks kisk sinnäpoolõ kõik aig.

Sul sai valmis raamat «After life», kon seen hulga pilte hallitanuist juurikist. Kuis sa tullit mõttõ pääle säänest kunsti tetä?

Seo sai alostusõ juhussõst, nigu pall’o as’a tan maamuna pääl. Olli unõhtanu kardoka potti ja nuu olli hallitama lännü. Kai, et peris kinä vahtsõnõ elo om sääl tegünü, ja pruuvsõ tuud pildi pääle saia.

Ildampa naksi joba nimme aidvillä hallitussiini kätte jürrä andma. Et seo om egä kõrd vahtsõnõ ja ilmangi ei tiiä, miä säält tulõ, sis huvi õnnõ kasvi.

Kas modelli – kaal, piit jne – ei vingu, et nä piät nii hulga aigu posiirmä?

Looda, et nä ei pahanda, seo om jo kunsti nimel. Ja periselt andva nä jo huugu vahtsõlõ elolõ – hallitusseenele. Siiämaalõ ei olõ nä egäl juhul vingnu ja omma uhkõ, et saava pildi pääle.

Kuis sa esi umma kunsti seletät? Kas sa otsit ello päält surma?

Jo tä jah sääne elotsõõr om. Üte as’a lõpp ja tõõsõ alostus. Või-olla ei olõki vajja ekä asja valla seletä, kül egäüts näge tuud ummamuudu ja või ka lihtsäle ilosist vahtsist mustrist ja värvest häädmiilt tunda.

Su pilte om ka vällämaal tähele pantu. Määndse omma nuu kotussõ, kon su piltest om kõnõld?

Naid pilte panti jah mõnõ aasta iist peris kõvastõ tähele. Naid näütsi näütüses USA tiidüsaokiri WIRED, aolehe Daily Mail, The Huffington Post, The Sun, The Telegraph ja viil väega mitmõ kunsti- ja tiidüsblogi. Ja muidoki Eesti lehe ja aokirä omma naid är trüknü.

Midä sa pääle hallituspilte viil tiit?

Pääle pildistämise miildüs mullõ väega ka tsehkendä. Parhilla käügi kõva tüü vahtsõ näütüseprojekti jaos.

Olõ opnu kujoragojas, a kah’os jääs seo tüü jaos kõrrast veidemb aigu. A kunagi võta jäl meisli ja vasara kätte ja nakka ka kivvi ragoma.
Seon raamatun omma kah mõnõ kujo seen, lõiksi nä kaalist vällä ja lasi hallitama minnä.

Kuis kunstnik parhilla är eläs?

Eks taa keerolinõ om. Mõnikõrd lätt parõmbalõ, sis jälki piät ka muid töid tegemä, et vorsti leevä pääle saia.
Seo raamat sai kah vällä ant Huuandja ütsirahastusõ abiga. Suur teno kõigilõ, kiä tukõ ja huugu anni!

Küsse Rahmani Jan


Autoportree. Leisi Heikki om hinnäst pildistänü üten väiku autoga. Leisi Heikki pilt


Leisi Heikki tett nimeldä pilt. Modellis om piit.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit