Roose Celia om valmis saanu plaadi vannu rahvalaulõga. Noid laul tä esi ja mõnikõrd tegevä hellü ka tõõsõ lauluimändä. Mõtli, et lää autuga sõitma ja panõ plaadi mängmä.

«Regijoon» om hää plaat. Vana rahvalaul miildüs mullõ ja tuu ei olõ määnegi uudis, et säänest asja täämbädsel pääväl tetäs. A Celia plaadi man om üts uudis küll: laulu omma laulõt niimuudu, et saa-i arrugi, kas laul vana rahvalaulik vai täämbädse ao laulja. Celia om sulanu laulu sisse tävveste loomuligult, muutunu laulu osas.

Kiviräha Andrus om raamatun «Mees, kes teadis ussisõnu» loonu üte põnõva tegeläse Meeme. Tuu Meeme om luudustõ, samblõ sisse niimuudu är sulanu, et saa ei arrugi, kas tego om samblõ vai Meemega. Celial om lauluga sama lugu: timägi sulas laulu sisse ja naidõ laulõ kullõminõ and tävveste vahtsõ ja esimuudu tundõ. Loomulik lauluhelü om sulatõt luudusõhellega kokku, saatõmuusiga om tõtõst õnnõ saatõs, lask laulul ilostõ häitsedä.

Põnnõv om ka Celia laulõ kiil. Ku hariligult om rahvalaulõ plaatõ pääl kiilt siist ja säält nukast, sis seo plaadi man võit üteldä, et lauldas õdaguvõru keelen. Taa om võimas kumardus Karula, Harglõ ja Urvastõ kandi vanalõ keelele ja lauluimändile.

Ku hussisõnnu-Meeme oll’ tegeligult tähtsä tegeläne, kiä valvsõ vana ilma koobasuud, sis sammamuudu või üteldä Celia kotsilõ: tä om tiinäütäjä vana laulu manu. Sild täämbädsest pääväst tuhandidõ aastidõ vannudsõ regilaulutraditsiooni manu. Seo plaat näütäs kimmäle, et Celia om tuus sillas kasunu. Ka plaadi matõrjaal tunnus ollõv kavva küdsänü. Om tunda, et om võetu aigu ja kõik väikumbagi asja häste läbi märgitü.

Autuga sõitõn või taa plaadi kullõmisõ man ka üts hädä tulla. Mul lõppi sõit inne otsa ku plaat. A et laulu olli põnõva, es saa ma kullõmist poolõlõ kah jättä ja kullõlsi saisva autu man lõpuni. Tõsõ inemise kaiva kül minnu nigu ulli, a miä tuust.

Nii et tasus pikemb sõit ette võtta vai kullõmisõs peris eräle aig löüdä. Kipõstõ ei saa midägi, rutul om ruga takan, nigu vanasõna ütles. Aigu om, võit hindäle kümme kõrda üteldä, inne ku kullõma nakkat. Ja tuu aig, miä naidõ laulõ kullõmisõ pääle kulus, om tävveste kvaliteetaig.

Rahmani Jan

CD Regijoon
Celia Roose
CD Regijoon
Laulõ eluinemiisile
2016

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit