Viil mõnõ päävä saa Vana-Võromaa piiri veeren Kiidjärvel nätä luku lauljast ja telemehest Tennosaarõ Kalmerist – Kiidjärve poisist, nigu tä hinnäst kutsõ. Mäeotsa Ain om uma kimmä lavastajakäe ala pandnu Kiluski Oti kirotõdulõ luulõ.

Lava pääl saa nätä pall’osid Tennosaarõ Kalmeriga samal aol elänüid inemiisi ja mõnt viil parlaki tunnõtut inemist. Lahutamalda kolmik oll’ Tiidusõ Hardi, Pandi Valdo ja Tennosaarõ Kalmer. Lava pääle tulõva näütlejide ettekandmisõl viil Läätse Heli, Rinne Artur, Otsa Georg, Linna Reet, Kalmeri hää sõbõr kosmonaut Titovi German, timä naanõ Arbi Sirje, tütre ja hulga tõisi inemiisi, innekõkkõ lugõmalda hulk egäsugutsit naisi. Pääosan astva üles Sepä Kalle (nuur Kalmer) ja Seemani Sepo (vana Kalmer).

Üten tege ka Kalmeri tütär näütlejä Tennosaarõ Liina, kiä üten rollin mäng Kalmeri mammat – väega tähtsät inemist, kedä näüdätäs lava pääl sõs, ku Kalmeril om elon rassõ. Väega süämehe läts’, et Kalmer ja mamma kõnõli iks paigapäälist umma kiilt – kuis tuu tõisildõ olõski võinu olla. Esieräline imä-poja vaihõkõrd, mehe hallõ miil ja kergehe vällä tullõv silmävesi omma täämbädselgi aol seo kandi inemiisile tutva.

Tiatritükün lauldas hulga ilosit laulõ, näüdätäs Eesti televisiooni, mi ao ja Kalmeri luku. Kalmer oll’ küläpoiss, kinkast sai televisioonitäht ja üleliidulidsõ kuulsusõga miis. Timä armastusõ otsmisõ, lahkuminegi, naisi ja viina, unõhtamisõ hõlma vaomisõ lugu tuvvas katõ tunni seen kaeja ette. Seo om pia sääne lugu, midä või suurõmbalt vai vähämbält är tunda egäst suguvõsast. Lavastusõga jakatas paikligu aoluu tutvustamist, nigu joba aastit seon kandin om tettü.

Kavavihun ja lavastusõn om hulga aoluuga pääväpilte. Lavastusõn om häste kokko lõigat vannu videolõikõ tuuga, midä õkva lava päält näüdätäs.

Vanõmbil inemiisil om hulga ärtundmist umast nuuruspõlvõst. Noorõmba tundva häädmiilt häist ütlemiisist ja nall’ust, midä tetäs tiatritükün kah peris hoolõga.

Fastrõ Mariko

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit