Võro instituut and 2012. aastagast vällä hindätiidmise avvohinda, mink mõtõ om hoita avvo seen võrokõsõs olõmist. Timahava om avvohinna saajit kogoni kuus, avvohinna anti kätte imäkeelepääväl, 14. urbõkuul.

Timahavadsõ avvohinnasaaja omma:

Rõugõ latsiaid. Rõugõ latsiaian om kats keelepesärühmä, Lepätriinu rühm Rõugõ majan ja Puhhikõisi rühm Viitinä majan. Keelepesärühmin om üts päiv nädälin ammõtlik võro keele päiv, ku kõik päävädse tegemise tetäs võro keeli. A keelepesäpäiv olõ-i ainumanõ aig, ku latsiga võro kiilt kõnõldas. Tuud tetäs õks õga päiv.

Põlva latsiaia Pihlapuu Vanderselli rühm. Põlva latsiaia Pihlapuu Vanderselli rühmä võtva iist oppaja Ehasalu Helle, Kaarsalu Pille ja oppaja abi Sabbali Karmen. Tego om keelepesärühmäga, kon peetäs tähtsäs võro keele ja kultuuri hoitmist ja edesikandmist. A tuud kõkkõ ei tetä õnnõ uman rühmän, Vandõrselle iistvidämisel om kõgõn latsiaian joba kolm aastakka peetü võro keele nädälit ja olnu om ka kolm Uma Pido teemalist üritüst.

Mõnistõ kuul. Mõnistõ koolin om võro kiilt opatu joba aastit. Tunnõn kaias Harglõ kilkunna keelele umatsit juuni ja julgustõdas latsi paikkunna keelepruuki tarvitama. Ka mitmõ tõõsõ ainõ, nigu käsitüü-, muusiga- ja kunstitunni omma Mõnistõ koolin mõnikõrd võro keelen.

Puiga põhikuul. Puiga põhikuul om 17 aastakka kõrraldanu Võro-Seto näütemängupäivä koolilatsilõ. Tuu om avitanu opada latsilõ võro kiilt ja näütemängõ opminõ ja mängmine om olnu näile põnnõv huvitegevüs.

Mõtsavelle talu. Vahtsõ-Roosa Mõtsavelle talu rahvas om aastit ossa võtnu turismimessest ja sääl iks tutvustanu hinnäst, a samal aol ka Võrumaa kombit, näütüses lõõdsamängmist (lõõdsamängjä Pihu Alo), võrukeelitsit rahvalikkõ laulõ ja suidsusannan käümist. Mõtsavelle talu perremiis kõnõlõs paiklikkõ tüütäjidega kõik aig võru kiilt, nii tüül ku vabal aol. Mõtsavelle talu poodi käsitüünukast saat osta võrumaist käsitüüd.

Laheda muti. Nal’amiihi punt «Laheda muti» tege pruuvi Vana-Koiola rahvamajan, a om esinemän käünü egän Eesti nukan. Üle Eesti omma nä võro keelen tutvas tennü mi kandi nall’a ja tegemiisi.

Rahmani Jan


Rõugõ latsiaia Lepätriinu keelepesärühm. Pilt Rõugõ latsiaia keelepesärühmä kogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit