Perämäst aastat korgõmban kunstikoolin Pallas skulptuuri eriala opval Võromaalt peri Kinna Gertrudil om Tarton valla tettü näütüs «Kodeeritud mälupildid», kon kunstnik pruuv hindä jaos valla seletä latsõpõlvõst kummitama jäänüid vanasõnnu ja ütlemiisi.

«Näütüs kõnõlõs mullõ latsõpõlvõn üteldüist vanarahvatarkuisist. Otsusti, et ku taha umma kodeeringut tiidligult mõota, tulõ mul noid vanasõnnu uuri ja noist arvo saia. Kokko olõ valinu säidse kõgõ inämb kummitama jäänüt ütelüst,» tutvustas Kinna Gertrud umma diplomitüüga köüdetüt näütüst.

Gertrud tegeles täämbädsel aol päämidselt kunstinäütüisi kõrraldamisõga. A varrampa om tä mitmõl puul näütlejäna üten löönü. Tä ütles, et ku pakutu, kaalnu tä kimmäle ka näütlejätüüd, a perämädsel aol kiskva tedä inämb lavatagodsõ rolli. Nii plaan tä päält kunstikooli lõppu minnä edesi opma kunstiakadeemialõ stsenograafiat, miä tähendäs lavastuskunstnigu tüüd.

Gertrudi kunstitüü omma huviliidsilõ kaemisõs Tarton, aoluulidsõn majan Lai uulits 36. Kaia saa näütüst iispääväst puulpääväni kellä 10–20. Kaemisõs tulõ hinnäst ette kirja panda meiliaadrõsil gertrudkinna92@gmail.com.

Rahmani Jan


Kunstnik Kinna Gertrud üten uma näütüseteossõga, mink nimes om «Parõmb pelädä ku kahitsa». Utsali Kristjani pilt

Lugu mu köüdüssest vanasõnaga «Lats kõnõlõs, ku kana kusõs»

 
Tulõ miilde, et latsõna oll’ pall’o tähtsit mõttit, midä oll’ vaia suuri inemiisiga arota. Tihti tulli nuu ette aol, ku täüskasunu umavaihõl jutusti ja kohviti, ku olti külän vai peeti mõnt sünnüpäivä. Tihti ütel’ mõni imä vai vanaimä tuupääle: «Lats kõnõlõs, ku kana kusõs.» Alostusõn es saa ma arvo, mis imelikku juttu suurõ inemise ajava, ja pidäsi tuud nal’as. Olõ maal kasunu lats ja sai ruttu arvo, et kana ei kusõki. Seo ai viil inämb segädüste ja tekit’ küsümise «A kuna ma sis kõnõlda saa?», «Mille kana ei kusõ?» jne. Tuu pääle küsse vanaimä: «Gertrud, olõt sa iks kimmäs, et kana ei kusõ?» Et mu latsõlik seiklusõ- ja avastamisõhimo sai tuust huugu, tull’ minnä kanno uurma. Kõik olli võidumehe: täüskasunu saiva vaiksõ ao, et kõnõlda suuri inemiisi juttu, ja mul oll’ tegemist kanno uurmisõga.

Kinna Gertrud

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit