4.11. kell 19 tetäs Vana-Võromaa kultuurikuan (Katariina 11, Võro) vallalõ Võromaa kunstnigu Navitroll’a näütüs «Mis tuu paar kriipsu sis är visata olõ-i».

«Vällän omma maali ja skulptuuri, näütüse vallalõtegemise man om plaan üts performants kah tetä,» kõnõl’ Navitroll’a. «Kaia saa läbilõigõt tuust, kuis ma perämädse paarikümne aasta joosul olõ lõvvõndilõ värvi lakja määrnü ehk sis tulõ maalinäütüs. Tuu om muidoki illos, et näütüse vallalõtegemine õkvalt inne võro keele nädälit trehväs’ – olõ iks hinnäst võrokõsõs pidänü.»

Navitroll’a ütel’, et näütüst om olnu põnnõv kokko säädi: «Inemise mälu om jo lühkesevõitu – ei mäletä, midä ma kõkkõ maalnu olõ,» muheli tä. «Olõ-i mul hindäl koton suurt midägi, nigu kängsepp iks, olõ makki «paljidõ jalgoga»».

Navitroll’a selet’, et ku sai näütüseaig kokko lepütüs, sis tä mõtõl’, et mis sis tuu sis är ei olõ – pildi umanigõ käest kuvvõs nädälis Võrolõ kokko tuvva.

«No naksi kaema: pildi kõik lakja pagõnu, pall’o eski piiri taadõ,» kõnõl’ tä. «Tuu hädä tull’ kah, et pilte ostõtas külh hää meelega, a näütüsele anda ei taheta. Mõnõ mehega om olnu jupp aigu vaidlõmist ja pilt om tulnu är kindlusta, mõnõga es saaki kokko leppü.»

No Navitroll’al om hää miil, et tä iks sai näütüsele nii «üllätüisi» ku meistritöid nii vanast ku vahtsõmbast aost.

Navitroll’al oll’ mõtõ, et näütüsepildi võinu Võromaaga köüdedü olla ja sändse «filtriga» oll’ pilte peris rassõ vällä valli.

Kõiki pilte umanikkõ Navitrolla muidoki ei tiiäki. «Ku teil om koton mõni mu tettü õlimaal ja ei piä pall’os tuu näütüsele vällä panda, sis teemi lepingu ja kaeja saava silmärõõmu,» kutsõ kunstnik kunstikogojit näütüsele üten avitama.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Punt Navitroll’a pilte om välän ka Võro kunstipoodin Must Kass.
Punt Navitroll’a pilte om välän ka Võro kunstipoodin Must Kass. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit