Minevä riidi sõit’Roodsimaa pääliinan Stockholmin auto jalakäüjide sisse, neli inemist sai surma ja 15 vika. Õkva tuul aol oll’Kuldri kooli 9. klass Roodsi-reisu pääl ja õkva sama uulidsa pääl.

Tuu oll’ sääne reis, kon suurõmb aig oltas laiva pääl ja liinan nii viis tunni. Ma olli üten ku latsõvanõmb.

Ku reisijuht oll’ meid kolm tunni edimält bussiga, sis jalaga ümbre vidänü, jäi aigu vast tunnikõnõ, et midägi kodu üten osta. Tuud tull’ tetä muiduki Drottninggattanil, miä om viis kilomiitret pikk jalakäüjide uulits, kon egäsugudsõ poodi ja äri ütstõsõ otsan.

Veidükese saimi kävvü, ku as’a naksiva ands’akus minemä. Politsei ja turvafirmadõ auto nõudsõva läbipäsemist, helikoptõr linnas’, inemise juussõva.

Ollimi vahepääl vähämbis puntõs lagunu, nii oll’ väega hää miil, et läts’ kõrda kõik rahvas kokku saia. Ollimi olnu inämb-vähämb paarsada miitret tuust kotussõst, kon ull’ massinajuht kaubamajja sisse sõitsõ. Ja mi pidimi veidü ildamba tuusama kaubamaja man kõik kokku saama.

Nii et tuu massin kihot’ mi poolõ, sõitsõ 600 miitret arvada poolõ minutiga ja ku tä olõs tahtnu suurõst kaubamajast edesi sõita, olõs mi kah timäga kokku saanu.
Et asi om väega tõsinõ, tuust es saa kõrraga arvugi. Alostusõn kõndsõmi esiki lähembäle kaema, miä sündü. Sis kästi meil kipõstõ juuskõ, periselt es saaki arvu, midä roodsi vai inglüse keelen üteldi. A jutt olõs nigu pommist olnu. Egäl juhul sai selges, et tulõ võimaligult kipõstõ võimaligult kavvõlõ jõuda.

Jõudsõmi hinnäst sadamalõ sõitva bussi pääle pressi. Tuu oll’ ka perämäne buss, midä tuupäiv sadamalõ lubati sõita. Ildamba oll’ kuulda, et nuu, kiä bussist maaha jäivä, pidivä jalaga viis kilomiitret sadamalõ kõndma. A laiv uutsõ är ka kõik nuu, kiä jalaga sadamalõ tulliva.

Inne reisi oll’ juttu tuust, et reis and võimalusõ kuun latsõga häste aigu viitä. Uma jüvä oll’ tuul jutul seen, parõmb olla säändsel aol uma poja kõrval, ku timäst satu kilomiitriid kavvõl.

Konnula Margus

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit