Riidi, 9. radokuu päiv. Urvastõ seldsimaja muusõumitarrõ om üles säetü arvuti, tuu kõrval laud, kon pääl väiku mikrofon. Tan piäs õkva pääle nakkama vahtsõnõ ettevõtminõ, mink nimes «Ajan roitmine Contraga». Tuu kujotas hindäst jutuajamiisi, kon kõnõldas Urvastõ kandi aoluust. Nuu jutuajamisõ võetas üles ja noid saa internetist õkva ja ka perrä kullõlda.

Kell saa 14. Saadõ piäs pääle nakkama, a küläliisi viil ei olõ jõudnu. Saatõjuht Contra (Konnula Margus) maigutas suud ja tehnikamiis Konnula Herbert sääd rohiliidsi kõrvaklappõ päähä.

Kõlistõdas. Jah, mõlõmba saatõkülälise omma tii pääl. Mõnõ minodi peräst astus noist edimäne, Konnula Peep sisse. Tä ütles kõrraga är, et pruuv täämbäst juttu mõnõ mälestüsega tävvendä, a uut, et päämidse jutu kõnõlnu iks tõõnõ küläline.

Ja säält tuu tõõnõ küläline tulõgi. Suurõlt jaolt 83aastadsõ Kõlleri Alvari peräst taa jutuajaminõ ette võetus saigi. Nimelt om aoluu- ja kultuurihuvilidsõl inneskidsel agronoomil mõtõ, et vana Urvastõ valla (tuu, mis jääs siiäpoolõ orgu) tähtsämbit tegeläisi pidänü meelen pidämä. Üts võimalus, midä Alvar uman pään märgotanu om, olõs tetä siiäsamma seldsimajja tarõ, kon Urvastõlõ kuulsust toonu tegeläisi pildi ja jutt näide kotsilõ saina pääl. Alvar võtt kaustigu vallalõ.

Kas koolimaja palamist 1938. aastal mäletät?

Saadõ nakkas küländ äkki pääle. «Plaanin om kõnõlda aoluust, midä mi esi viil mäletämi,» juhatas Konnula Margus saatõ sisse. Edimäne jututeema om koolimaja maahapalaminõ 1938. Kas Alvar tuud mäletäs? Jah, midägi mäletäs, timä vanõmb sõsar oll’ sis koolin.

Edesi tulõ egäsugumaidsi juttõ, sekkä trehväs ka küläjuttõ väega vanast aost. Paistus, et jutuajajit matal mikrofon ei sekä. Vahepääl lätt Kõlleri Alvar esiki nii huugu, et võtt lavva pääl olõva mikrofoni jutuhuun peio ja ei taha tuud tagasigi panda.

Päämidses jututeemas saa seldsielo Urvastõ mail. Kõgõ põnõvamb om vast tuu, et kultuuritegijit oll’ pall’o ja umavahel oll’ näil esiki konkurents: kiä tege parõmbat näütemängu ja kiä ilosampa koorin laul vai pilli puhk.

Mälehtüisi om hulga. Ja küländ hulga om ka inemiisi, kiä Urvastõ kandilõ kuulsust toonu. Heibergi Marie, Elleni Jaan, Neeme Harri, Palutedre Lembit. Naa omma õnnõ mõnõ nime Kõlleri Alvari ettevalmistõt nimekiräst. Paiguldõ jääs jutu sisse pikembit pausõ, a jutt saa ilostõ aetus, om alostusõ ja otsaga, sekkä tsipakõsõ kõrvalõpõikamiisi kah.

Kats tunni om lännü. Jutt ei taha läbi saia, a lindistüsmassin pandas kinni. Kel himo kullõlda, miä taa katõ tunni seen kõnõldi, saa tuud tetä internetin. Lüü sisse aadrõs urvasteseltsimaja.ee/raadiosaade ja säält seo tulõgi!

Rahmani Jan


Saatõ ülesvõtminõ om tävven huun. Pildi pääl kolm põlvkunda Konnulaid (Herbert, Margus ja Peep) ja Kõlleri Alvar. Rahmani Jani pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit