Mu vanaimä oll’ sis umbõs katsa-ütsäaastanõ. Timä vanõmba olli Mõrgi mõtsa hainalõ lännü. Vanaimä jäeti kodo põrknit kitskma ja poodi mant leibä ja vorsti tuuma. Puut oll’ Väimälän. Väiku Kaja käve poodin är. Tagasi tullõn nägi tii veeren hobõst kuun vankriga.

Vanaimäle miildü väega hobõsõ ja näidega sõitminõ. Kunagi es lasta täl ütsindä hobõsõga ratsuta õga vankrit juhti. Kajal tull’ hää mõtõ, et no om umõtõ võimalus hobõsõga sõita, mis tä sais tan niisama ütsindä.

Vanaimä harut’ hobõsõ posti külest vallalõ ja istsõ vankri pääle. Oll’ joba umbõs puul kilomiitret sõitnu ja kodo Õiemäele jõudnu, ku süä naas’ valutama: kuis tä vanõmbilõ seletäs, mille tä otsust’ võõra hobõsõga lustisõitu tetä. Tä käändse hobõsõ ümbre ja sõitsõ sinnä tagasi, kost hobõnõ sai võetus.

Seo ao pääle tull’ joostõn ja rüüken tulivihanõ Helve, et timä hopõn om kuun vankriga är varastõt. Et tuul aol võeti kar’alauda man kangõmbat kraami kah, oll’ sõimaminõ toda kõvõmb. Helve rüükse: «Hobõsõvaras, hobõsõvaras! Võtkõ hobõsõvaras kinni!»

Ku selges sai, et hobõsõvargas om lats, hiitü Helve eski. Nakas’ sõs uurma, kiä taa väiku tütrik om. Kaja oll’ hirmu täüs ja ütel’, et tä om Tedremäe Eha. Tuu oll’ edimäne nimi, miä tälle päähä karas’.

Helve es tiiä külän kedägi säändsenimelist ja usutõli edesi. Kaja pand’ suurõ joosuga minemä. Läts’ peris suurõ kaariga kodo. Tä peläs’, et vanõmba saava teedä, et tä om hobõsõ varastanu. Vanaimä otsust’, et uma süäme kergembäs saamisõs tege midägi hääd.

Tä tegi pliidi ala tulõ ja mõtõl’, et tege tüüinemiisile makaronnõ. Ku pliit kuum, pandsõ panni pliidi pääle. Ammut’ luitsaga rasva ja vali kiitmäldä makaroni panni pääle. Makaroni naksi panni pääl karglõma. Vanaimä maitsõ näid. Makaroni olliva kõvõmba ku inne. Es jääki muud üle, ku tulli makaroni tsolgipangi valla.

Pia ollivagi vanõmba koton. No sai Kaja kah teedä, kuis tulõ makaronnõ kiitä.

A hobõsõvargusõ asi es tulõki vällä. Ütskõrd ildampa kõnõl’ vanaimä Helve pojalõ, kuis tä kunagi latsõna timä imä hobõsõ är varast’.

Suvi Egert
Parksepä keskkuul
6.b klass


Koha Priidu tsehkendüs

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit