Eesti latsi kätte ja kuuli om jõudnu raamat, millen näüdätäs siilipoiss Priidiku seikluisi läbi mitmõsugumaidsi perremudõlit, tõisi siän perrekunda, kon om kats essä. Raamatun jutustas pullipoiss Piitre, et tima edimäne esä pull Roobert om kõgõ kõvõmb pull ja tõnõ esä pull Paul tege väega häste süvvä. Ekrelasõ, kiä es levvä pildi pääl lavva takast pullõ hulgast lehmä, teivä raamadu pääle joba miitingu ja nimssi välläandõ latsi vasta tsihitüs homopropagandas. Raamadu vastaliidsi siän om tunnõtuid inemiisi, näütüses Ernitsä Piitre, Viikna Lauri ja nii edesi. Näide meelest võiva säänest raamatut käen hoitnu alt kooliiä latsõ homos naada. Järgmäne samm om seo, et kuulõ edimädse klassi omma joba hommõ täüs. Ja pall’o säält sõs edesi, ku ütel keskkoolilõpõtajidõ balli üül tegevä noorõ õnnõ toda homoasja ja heteroasja inämb tiiki.

Ma tulõ EKRE-le appi. Valimiisi tühä homopropagandaga ei võida. Hädä om tühä kotussõ päält vällä nudsit. A õnnõs saa naid häti sama tühä kotussõ pääl lõpmalda hulga vällä nutsi. Ma näüdä!

Mis saa, ku alt kooliiä lats küsüs vanõmbidõ käest, minkast seo kotlett mu taldrigu pääl om tettü. Lihast, vastasõ vanõmba. Mis lihast seo kotlett om tettü, taht lats teedä. Tõpralihast! Kas seo kotlett om tettü Piitre ja tä katõ esä lihast, om latsõ järgmäne küsümine.

No omma vanõmba hädän. Tulõ latsõlõ tõtõ tunnista, mille pääle lats kõgõst süämest ikma nakkas. Kooni seonimaani vällä, et tulõ latsipsühhiaatri mano minnä. Tõnõ variants om, et lats nakkas õiõndama ja küsüs, kas putro ei olõ, et mille tä piät tan lavva takan homolihha süümä. Sündümäldä küsümiisi om viil. Kuis esä Roobert, esä Paul ja väiku Piitre maaha lüüdi? Kas näil oll’ hallus, kas väiku Piitre iksõ, ku timmä lihamassinahe topiti? Kas om normaalnõ, et mi tapami katõ esäga perrekundõ ja teemi näist piinüliha? Olõti kimmä, et piinüliha seen es olõ siilipoiss Priidikut, paki pääl oll’ kirän, et seo om seguliha? Mille mi siile ei tapa?

«Mille mi siile ei tapa?» võinuki olla EKRE üts suurõmbist juhtmõttist. Seon lühkün lausõn om kilomeetride kaupa allteksti.

Egäl juhul om asi no jo mõnõvõrra kirivämb. Homopropaganda kõrvalõ nutsutimi samast mulgust heteropropagandat ja kasvosöögipropagandat. Päälekauba nutsutimi inemisevastalist propagandat, ku kutsimi üles tõistsugutsit tapma ja piinüslihas käändmä. Ja no om joba valimisõvankri ette mitu kõrda rohkõmb panda.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
propagandist

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit