Om seo no puhtõ- vai pidolaud, kohe viirde hinnäst sääti? Krabi vahtsõnõ koolimaja saa 20 aastakka vanas. Samal aol om edimäne süküs 123 aastaga pääle, ku küläinemise ei näe kuuli minejit latsi. Õnnõ külä raamadukogo maja tõõsõ kõrra pääl om viil valla. Sinnä tulõgi 10. rehekuul kokko väiku seltskund, et miilde tulõta varahadsõmpi aigõ.

Kavvaaignõ Krabi kooli oppaja ja direktri Uibo Siimo tulõtas miilde, kuis 20 aasta iist jäti kooliga köüdedü inemise hüväste vana koolimajaga, kon vaimuvalgust oll’ ant 103 aastakka. Tõõsõki inneskidse oppaja ja kooli tüütäjä tulõtasõ umma tüüd miilde.

Kikka Aino tull’ umal aol Krabi kuuli hoobis arvõammõtnigus, ildampa sai tütärlatsi spordioppajas, opas’ matõmaatikat kah. «Inne võistluisi oll’ vajja suusõ tõrvada ja tuud sai tetä ahopaistõl. A kütimi aho lahki. Ei tiiä, mille, a parandi tuud plastõliiniga, perän direktri Lumi määrse viil uma ülikunna är,» saa Kikka Aino uma luu süäme päält är kõnõlda.

A raamadukogohoitja Taali Evi tulõtas inneskidse spordioppaja jutu pääle miilde, kuis tä sporditunnin katõ sai, tuuperäst, et jäi 10 minotit tunni ildas. Inneskine raamadukogohoitja Liiskmani Tiiu tulõtas miilde 1950. aastit, kon es olõ rõivit sälgä panda. «Umblimi sõsaraga pad’akotist hammõ, tuud oll’ võimlõmisõ tunnin vajja.»

Pikäaigsõl oppajal Raua Heldil om meelen, et 1952. aastagal tull’ tä kuuli oppajas ja samal aol tull’ edimäste klassi Kikka Jüri, kiä oll’ 20 aastat tagasi üts päämine vahtsõ koolimaja ehitüse härgütäjä.

Uibo Siimo kõnõlõs, kuis ruutslasõ aviti vahtsõt koolimajja müübli ja arvutidõga. A es lää ehitüs kah peris vipõruisilda. «Tull’ vällä, et kemmergupoti ja rõivahoiu nagi olli projektist vällä jäänü,» seletäs Uibo Siimo.

Kuusõ Ehalõ, kiä oll’ kooli kokk, om henge jäänü, et vahtsõ koolimaja ehitüsega võeti maaha üts illos pihlõpuu. «Vanast kasvi pihl talo väretin, et kurjõ vaimõ kavvõmbal hoita,» tiid tä.

Jutu läävä ka peris vanna aigu. Uibo Siimo mäletäs, kuis tä säitsmeaastadsõn kiudutamisõ aigu punkrin elli. «Es olõ teedä, kas ja kuis ma kuuli saa. A imä õks kõgõ ütel’, et tulõ oppi, tarkus om tarvilinõ vara.» Kiri tuu kotsilõ, et om vajja hoolõga oppi, sai kirotõt ka vahtsõ koolimaja vüürüse saina pääle.

Ja omgi aig minnä tõistõ paika pito edesi pidämä. Teemi viil trepi pääl üte pildi. Pildi tegemise aigu om kuulda, kuis tsirk ossa pääl tsiristäs: «Külä pääl latsi küll, tsirr-tsirr, tossin tulõ kokko, tsirr, väiku latsiaid-algkuul, väiku latsiaid-algkuul, tsirr-tsirr.»

Lüütsepä Eda


Inneskidse kooli tüütäjä Kikka Aino, Raua Heldi, Uibo Siimo, Kuusõ Eha ja Liiskmani Tiiu koolimaja trepi pääl. Lüütsepä Eda pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit