Eesti kooriütisüs kuulut’ minevä puulpäävä Tal’nan Estonia kontsõrdisaalin vällä koori- ja puhkpillimuusiga aastapreemiä. Mitu suurt aastapreemiät tull’ seokõrd ka Võromaalõ.

Aasta dirigendis-muusigaoppajas valiti Otsari Silja. Tä om Parksepä keskkooli, Võro gümnaasiumi ja Võro muusigakooli muusigaoppaja ja paigapäälidse muusigaelo edesiviijä. 2018. aastagal oll’ Otsari Silja viil võrokeelidse Uma Pido ja Võromaa tandsupido muusikalinõ juht. Timahavvatsõs üldlaulupidos valmistus tä katsa kooriga.

Aasta orkestridirigendis tunnistõdi Randvere Jaan, kiä om Võro muusigakooli puhkpillioppaja, mitmõ orkestri dirigent. Timä oll’ kah 2018. aastagal köüdet Uma Pidoga, tekk’ pidolõ orkestrisäädit ja juhtsõ pido saatõansamblit ja orkestrit.
Üte katõst aasta kõrraldaja tiitlist sai Põlva E STuudio tütärlatsikoori vidäjä Lokko Külli, kink iistvidämisel luudi Tarto liina E STuudio koori- ja tandsukuul.

Aasta noorõ dirigendi tiitli sai Võromaalt peri Kerge Kuno, kiä om Tarto akadeemilidse miihikoori päädirigent, Virumaa poissõkoori ja Tal’na poissõkoori dirigent.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit