«Mino Võromaa» seoniaoni viimädse, 30. kogomigu «Tsõõrikväeline» kaasõpilt.

Võro instituut om vällä kuulutanu 33. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa».

Võistlusõlõ oodõtas kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli viie teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal.

Kirotajit hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).

«Mino Võromaa» 33. võistlusõ teema omma:

1. Ütest kotusõst Võromaal
2. Ütskõrd elli…
3. Nii sai … hindäle sõbra
(Tühä kotusõ pääle või panda hindä, mõnõ tõsõ inemise vai kogoni eläjä nime.)
4. Vigurinõ lugu
(Seo teema all või kokko säädi ka tävveste abstraktsõ luu, näütüses kunnast ja Kuust, parmust ja pastakast jne.)
5. Kae seo oll’ oppusõs!

Latsi ja nuuri võistlustöid oodõtas vahtsõaastakuu 31. pääväs (31.01.2020) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts kirotaja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva-saata Võro instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Parõmba kirotaja saava avvohinna. Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 525 3215 (Kaile Kabun).

Žürii vali kirätöie hulgast parõmba vällä ja nuu tüü pandas üles Võro instituudi kodolehe pääle. Koolilatsi viie aasta parõmbist võrokeelitsist kirätöiest plaanitas vällä anda kogomik.

«Mino Võromaa» om Eesti kõgõ pikembä aoluuga latsi ja nuuri umaloominguvõistlus. Tuu alost’ pääle 1987. aastagal Võro hariduskuundisõ iistvidämisel. Jutuvõistlus härgütäs nuuri opma umma kiilt ja hoitma ummi kombit. 2000. aastagast pääle kõrraldas võistlust Võro instituut.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit