Kaika suvõülikuul Kaikal, seo ettevõtmisõ lättide pääl, 10.–12. põimukuuni lätt aolukku ku võrokõisi kododsõ vaimoga kokkosaaminõ, kohe jakku hään tasakaalun sõnnotegemist, tüütarri, muusikat ja tiatrit.

30. Kaika suvõülikooli rektri ammõdiketi võtt’ Konnula Margussõ käest vasta Kama Kaido, kellele seo oll’ tõist kõrda ülikuuli iist võtta. Juubõlihõng oll’ sõnomi man kõigil, kiä ülikooli vallahõikamisõl sõnna võti.

Võro instituudi direktri Kuuba Rainer tulõt’ miilde, et 30 aasta joosul om suvõülikoolõn vällä märgit hulga mõttit, millest omma saanu elojõvvuga ettevõtmisõ, näütüses Võro instituut, Uma Leht ja Uma Pido.

Ütte-tõist om 30 aasta seen ka paiga pääl muutunu: Kaika koolimajast om saanu seldsimaja, Kaikal käü kuun laulukuur ja suvõülikooli puhul tetti seldsimaja man mäe pääl vahtsõst kõrda välälava. Tuu tähendäs, et midägi püsüs muutumalda: inemise omma säälmail iks edesi väelidse.

Väke oll’ ka sõnomin, miä kotusõpäälidse inemise ja kavvõmbast tulnu ettekandja loengin edesi anni, ansambli Suurõ’ Pilvõ’ lumjan muusikan, tiatritükü «Godot’d uutõn» ainukõrdsõn võrokeelitsen ettekandmisõn, tüütarrin, miä mäekundi pääl ussõ valla teivä ja ka kõgõ kolmõpäävädse elämise-olõmisõ kõrraldusõn.

Oll’ seo kotussõvaim vai muu joud, miä üten avit’, a seokõrdsõn suvõülikoolin oll’ tunda algusaigõ herevüst.

Suvõülikooli lõpõtusõl üteldi vällä, et säänest tunnõt om egä aastak iks rassõmb herätä ja kõrraldaja plaanva suvõülikooli vormi ümbre säädi. Midä ja kuis edespite tõistmuudu tetäs, näütäs aig.

Kabuna Kaile


Kaika kuur pühitses Roose Celia juhatusõl lauluga sisse vahtsõ lava ja tege valla 30. suvõülikooli. Kabuna Kaile pilt


Vahtsõnõ rektri Kama Kaido om inneskidse rektri Konnula Margussõ käest ammõdiketi kaala saanu. Kabuna Kaile pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit