Vast verstä jago autit, pargitu risttiist pääle katõlõ poolõ tiid. Sama kavvõlõ küünüse ka kauplõjidõ lavva. Arvada omma ka tõsõ tiiharo laaduliidsi autit täüs. Om puulpäiv, 9. piimäkuu, ja Ihamaru külän Kanepi vallan vana Postitii veeren käü kõivõ all Kõivualutsõ laadupäiv.

Seo om viil nuur laat, õnnõ viis kõrda om tedä peetü. Ummõtõgi om egäle laadulisõlõ selge, et tego om suurõ ja tähtsä laaduga.

Kuimuudu kõik alas’ ja kasvi, tiid kõgõ parõmbalõ kõnõlda laadu kõrraldusõ vidäjä Täpsi Aivar: «2013. aastagal saiva kats Ihamaru kaupmiist üte laadu pääl kokko ja aiva juttu. Tull’ vällä, et põlitsõmba mehe edevanõmba olli kõnõlnu, et Postitii veeren kõopuiõ all olõs hää umma kaupa pakku. Nii taa seeme kasuma naas’, kooni üts näist kutsõ 2014. aastaga kündlepääväl asitsõmba peremehe kokko ja paksõ vällä, et piimäkuu tõõnõ puulpäiv passis häste seo vana mõttõ teostegemises.

Laadu kõrraldaminõ nõud iks kimmäst tegemist ja suurõ pildi nägemist. Aigu tulõ seo jaos kah võtta. Parhilla omma kõrraldamisõga tõsitsõmbalõ köüdedü kolm-neli perekunda Ihamarust. Kõivõalonõ tulõ jo niitä, teedüst jaka, om vaia tähtsit liiklusmärke ja muud. Kõgõ inämb piä ma tunnustama ummi latsi ja latsõlatsi, kiä omma tegevüsen kõgõ inämb laadupääväl. Ja kannatasõ är mu tegemise inne laatu, ku vapa aigu põhitüü kõrval jääs veidembäs.

Timahavanõ laat oll’ seo ao kõgõ suurõmb. Seokõrd teivä muusikat velle Indi Asso ja Meelis, kiä olli ka viie aasta iist edimädse laadu pääl. Tulli hummogu peräle ja tunnisti, et kül om asi iks suurõs lännü. Paar suvvõ tagasi oll’ rahvast veidemb, selle et vihma sattõ, a pall’o paiga pääle tulnu tulli õkva eräle tennämä, et näil läts’ häste, kuigi rahvast oll’ veidemb.

Laadu kauplõja omma kõgõ traditsioonilidsõmba käsitüümeistri. Paiklik rahvas kaes kah, kas om midägi, minkast uman aidanukan valla tahtnu saia. Harilik innejaani kaup, perämädse kasvomüüjä, edimädse värski mii ja kardoka pakja. Püvvämi hoita niimuudu, et olõs kauplõjit niipall’o, et kõigilõ ostjit jakkunu ja pilt olnu pakutavast kirriv.

Kultuuriprogramm om meil osalt jaolt lavas löüdnü Postitii asfaldi. Seo om sääne tõistmuudu asi, miä jääs miilde, a mõnõn mõttõn om seo kõrraldaminõ rassõ. Looda, et autojuhi andva meile mõnõminotilidsõ piätüse tandsu aol andis.

Laat avitas mi 150 inemisega küllä laembalõ tutvas tetä. Ja uma külä rahva jaos tähendäs taa, et tsirkus ja leib tuvvas kodo kätte.»

Rahmani Jan


Ku tandsunumbriid tetäs, pandas tii pääl sõitva auto saisma. Pildi pääl tands vanaaoliidsi seltskunnatandsõ rühm Mathilde Hellenurmõst. Rahmani Jani pilt


Laadu kõrraldaja Täpsi Aivar uma müügitelgi all kauplõman. Rahmani Jani pilt


Mehe üte autokäro man «tähtsit juppõ» uudistaman. Rahmani Jani pilt


Kukeleku kanepikraami kohvik näütäs ka valla sümboolikat. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit