Tarto Ülikooli eesti ja võrdlõva rahvaluulõ osakund ja Eesti Rahvaluulõ Arhiiv kuuluti vällä timahavvadsõ kogomisvõistlusõ «Esemed meie rännakuil», kohe õgaüts või kooni 16. joulukuuni uma osa anda.

Meil kõigil om uma tii nii läbi ao ku kotusõst kotusõhe, ja iks om asju miika üten. Ja trehvämi inemiisi, kiä vahtsit, eski innenägemäldä asju mano toova. No om võimalus meelitsä, määndse noist asjust ommava (olnu) tähtsä vai õkva ellu mõotanugi. Asi esi piä-i alalõ olõma, a lugu om hindä sisse jäänü ja nüüd või tuu är kõnõlda – kas kirätüün vai videon vai helüga ülesvõtun. Hää om, ku om pilt kah üten – kas sis foto vai tsehkendüs.

Lugu või olla nii nips- ku mänguas’ast, rõiva- vai müüblitüküst, märgüsraamadu vahelt löütüst kuionust häitsmest vai raamatust hindäst; saamisõst, kaomaminekist vai löüdmisest, tundmiisist, miä as’aga üten ommava tulnu vai aoga muutunu – õkva nii, nigu hing kripõldas vällä ütlemä.

Luu või vabalt kirja panda vai võtta kogomislehe päält ette küsümüse ja säälsaman vastata. Säält saa ka täpsämbät nõvvu. Valmisluu üten piltega või saata meili pääle vai, ku paprõ pääle tiit, sis ka posti panda. Kogomisleht om löüdä internetist: kratt.folklore.ee/kysimustikud.

Kõik tüü läävä õkva aolukku – pandas Eesti Rahvaluulõ Arhiivin hoiulõ. A inne lugõ hindamiskogo tüü läbi ja märk vällä, kedä parõmbis kittä. Ossavõtjit tunnistõdas avvuhinduga tulõva aastaga kaastüüliidsi pääväl.

«Sändsit kogomisvõistluisi tetäs tuu jaos, et võigõlusõ vormin härgütä inemiisi teedüsse kogomisõ man üten lüümä, a tetä ka kogomisainõlõ inämb kitüst, saia rohkõm ossavõtjit ja rahvaluulõt kokko,» kõnõlas Eesti Rahvaluulõ Arhiivi tiidrü Tuisu Astrid. Õga aasta valitas vahtsõ teema. A olkõ, et võigõlus om läbi, ommava ka innembädse küsümislehe üllen ja kiä löüd aigu ja tahtmist, või õgal aol esi teemaga rahvaluulõkogo tävvendämisele uma osa mano panda. Tasus kaia internetist: folklore.ee/era/kysitlus/. Säält näge ka aadresse ja vormistamisoppust.

Leimanni Eve


Rahvaluulõ arhiivi tiidrü Tuisu Astrid kuts üles võistlusõl üten lüümä. Leimanni Eve pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit