Eesti Tõuloomakasvatajate Liidu näütüsel «Tõuloom 2016» (Ülenurmõn 3.09.) kuulutõdi joba tõist aastat kõgõ parõmbas Tori hobõsõ arõtajas Adra Ester (52) Urvastõ kihlkunnast Vaabinast.

Seokõrd kiti hobõsõkohtunigu kõgõ inämb Estri katõaastast märrä nimega Vagimeeli.

Kõgõ parõmbas arvati Estri hopõn tuuperäst, et tä kullõl’ häste sõnna ja näkk’ kõgõ rohkõmb Tori hobõsõ muudu vällä. Liikmine oll’ väega hää ja hüpäs’ kah häste. Samma üteldi minevä-aasta Tori märä Vaheda kotsilõ.

Vagimeeli om uudishimolinõ ja taht väega silestämist. «Nigu lats iks – tälle miildüs mängi,» muias’ Ester. «Seo aasta om sündünü kolm varssa, kellega Vagimeeli saa mängi, vana hobõsõ inämb ei viisi jo.»

Ester selet’, et hää hobõsõ saa iks hääst varsast. Kõgõpäält vali tä vällä varsa, kedä nakkas vällä oppama. Innekõkkõ om vaia tä inemist kullõma opada.

Tori hopõn miildüs tälle selle, et om arõtõt universaalsõs, kiä süü hainamaa haina, om hää tervüsega, sõbralik ja hää opja.

Ester pand kõik hobõsõ vehmerde vaihõlõ, tä oppas näile põllutüü tegemist ja pääle toda om hopõn valmis sadulat kandma ja inemiisi vidämä.

Ester lüü üten ka hobõsidõ veovõistluisil. Üte kõrra om tä võitnu kolmõvõistlusõ ja nuuri hobõsidõga om kats tõist kotust saanu, üte timahava Vahedaga. Tälle miildü ka vankrisõit ja seo aasta käve tä uma neläaastadsõ täko Hästiniga rakendispordi võistluisil. Huvilidsõ saava timä man ka ratsutamistrennin kävvü.

Adra Estri hobõsõkari (parhilla 16, kõik Tori hobõsõ) sai algusõ 1990. aastal, ku tä sai Kuldri kolhoosi lakjaminegi aigu hindäle äkilidse olõkiga Kapriisi-nimelidse märä, kellega umanikus saanu inemine toimõ es tulõ. Mõnõ ao peräst kolisi Ester üten hobõsidõga Vaabinalõ ja no omma kar’an joba nelländä põlvõ märä.

UL

Adra Ester Ülenurmõl näütüsel «Tõuloom 2016» uma Tori märä Vagimeeliga.
Adra Ester Ülenurmõl näütüsel «Tõuloom 2016» uma Tori märä Vagimeeliga. Sepä Krista pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit