Nursipallu meisterdet kavval püssälaskmisõ võistlusala meelüt’ minevä nädälivaihtus laskmisõ Eesti meistrivõistluisilõ ka vällämaa kõvvu laskjit.

«USA kolmõravva-laskmisõ meistri Casanova James ütel’, et Estonian Open Rifle om maailma top 5 võistlus nii kõrraldusõ ku (laskmis)ala poolõst,» kitt’ vintpüssä praktikal-laskmisõ Eesti meistrivõistluisi juht, kapten Eesmaa Allar. «Eesti kaitsõvägi om siiä tennü hää paiga hulga laskõtiirõga, kon saa mitmõn paigan kõrraga laskõ, Eestin tõist säänest kotust ei olõ.»

Vintpüssä praktikal-laskminõ om sääne võistlus, kon püssämiis saa esi valli stiili, kuimuudu tä määnestki laskmisõ har’otust lask. Pruugitas puulautomaatrelva. Märklavva omma 5 kooni 300 miitre pääl.

«Seo om sääne spordiala, kon tähtsä omma jõud, kibõhus ja täpsüs: midä kipõmbalõ ja täpsembäle sa lasõt, toda inämb punktõ saat,» selet’ Eesmaa Allar. «Jõud tähendäs tuud, et lastas mitmist kaliibriist, midä suurõmb om kaliibri, toda tugõvamb tagasilüük. Piät olõma füüsilidselt tukõv ja kipõ, selle et midä inämb relv tagasi lüü, toda inämb piät pingutama.»

Kaitsõväe spordiklubi kõrrald’ taad võistlust joba säitsmes aasta Nursipalun ja timahava näivä klubilidsõ esieränis pall’o vaiva, et laskmismeistriil iks põnnõv võistõlda olõssi.

Hobõsõ säläst ja baaripuki päält

Näütüses sai laskõ kiikva hobõsõ säläst, baarilavva takast ja massina roolist niimuudu, et inne pidi jalaga ussõ vallalõ lüümä. Sai pruuvi laskmist ka säändsen olokõrran ja saisun, ku inemine laskmisõs väega valmis ei olõ, näütüses pidi üles kargama peldigupoti päält, relva haardma ja liikvalõ märklavvalõ pihta saama.

Eesti meistrivõistlusõ üten vällämaalaisiga

Olli külh Eesti meistrivõistlusõ, a osavõtjit oll’ katsast riigist. Eesti, Saksa, Prantsusõ, Soomõ, Poola, Vinnemaa, Roodsi ja USA. Kohalõ sõitnu USA kolmõravva meistri om harinu võistlõma nii püstoli, sille ravvaga relva ku ka automaadiga. Seokõrd oll’ tä umast riigist ainukõnõ, a kõrraldaja arvssi, et tä jaga ummi kogõmuisi tõisiga ja järgmäne kõrd om luuta USAst joba suurõmbat esindüst. «Hariligult tulõ riigist üts kaema, sis järgmäne aasta om rohkõmb tulõjit,» tiidse Eesmaa kõnõlda.

Estonian Open Rifle võistlusõl lassõ seokõrd 60 eestläst, kokko oll’ ligi 140 osavõtjat.

Eestläse omma kõva püssälaskja

Eesti laskja omma seol alal kõva: Euruupan omma eestläse võitnu miiskondligult edimädse kotussõ. Miiskundligult om oltu ka tõõnõ ja kolmas, nii et eestläse pakva miiskundligult kõvva konkurentsi.
Eesmaa Allar kõnõl’, et säänest võistlust võiva kaema tulla kõik huvilidsõ, ku prilli ja kõrvatropi üten omma. Iks tulõ paiklikku rahvast kah. «Tahas tennädä noid inemiisi, kiä aviti kõrralda, ja Rõugõ vallavalitsust, kiä and’ lua,» ütel’ tä.

Nakkas muutuma rahvaspordis

Vintpüssä praktikal-laskja omma Eestin inämbüisi sõaväeläse, kaitsõliitlasõ, politsei, vai pästjä, a aastidõga om seo joba väikeist viisi rahvaspordis muutunu. Kaitsõväe spordiklubi naas’ laskmisvõistluisi tegemä 13 aastakka tagasi, vintpüssäga saa võistlõlda aastast 2009. Naisi võistlõs kah, kaitsõväe spordiklubin om parhilla kolm naist.

Estonian Open Rifle om üts jago kaitsõjõudõ spordiklubi laskmisvõistluisi sar’ast, kon omma viil püstoli- ja haavlipüssävõistlus.

Rahmani Jan


Püssä laskminõ «hobõsõ» säläst: laskja jaos oll΄ehitet vetrõ pääle hopõn ja laskmisõ aigu es või jalgu maan hoita. Rahmani Jani pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit