Timahava tähüstedäs Leevaku kooliharidusõ 150. aastapäivä. Õkva nii pall’o saa aost, ku Leevakulõ kuul tetti. Kuigi 2001. aastast ei olõ Leevaku külän inämb kuuli, om siski hulk inneskiidsi opilaisi, kelle nuurus om müüdä saanu Võhandu kaldõ pääl verrevpruunin koolimajan.

8. hainakuul kell 13 nakkas Leevakul pääle kodokandipäiv, kon kõnõldas koolilukõ. Om esisugumaidsi ülesastmiisi ja nätä saa näütemängo. Kõrraldaja kutsva kokko kõiki inneskiidsi koolioppajit ja opjit, Leevaku kandi rahvast ja küläliidsi.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit