Võro liina küle all Nöörimaal eläs laulja, kiränik ja otsja Lumiste Kati, kiä and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.

1. kiri. Kontrastõ rada

 
Nöörimaa om esieräline paik, olõ-i tä peris liin ei peris külä. Puultõistku aastakka olõ tan elänü, sama vana om mu tütär.

Puultõistku aastakka om küländ lühkü aig üte paiga tundmaopmisõs, selle et inämbüse aost olõ olnu latsõga koton. No, ku lumi lännü, om hää latsõkäroga ka kolm verstä liina ja tagasi liiku.

Miildü-i mullõ asjo üttemuudu tegemine, taha löüdä iks midägi vahtsõt. Nii püsüs miil herksä ja panõt inämb tähele vähämbit asjo.

Minno ei kutsu kakkõmada autovooluga Räpinä maantii. Magaziini man saa jalgtii kõrraga otsa ja om õnnõ muamülgäs, sinnä olõ keväjä ja sügüse piaaigu käroga kinni jäänü.

Jummal tennät, et minnä saa ka tõistmuudu ja tuud tiid kutsu üles tarvitama ka tõisi suurõtiipõlgjit. Tan või löüdä midägi vahtsõt, tunda saia esi maastikkõ. Paku üte raa vällä. Panõmi tälle nimes kontrastõ rada.

Võrost tullõn astu Korõli ujja pite, nika ku saat Räpinä maantiist üle ja joba olõtki vaiksõmban paigan. Vii juuskminõ and rahhu, pardsi värvvä helüpildi kiriväs. Paigan, kon Korõli uja Põllu uulitsaga kokko saa, võit suurõmba viiga kosõ kohinat kullõlda. Seo helü om mu jaos meditatiivnõ.

Põllu uulitsan olõ-i nurmi, kül om sääl hulga tüüstüshuunit ja noidõ kesken edimäne suur kontrast – englide kodo! Põllu 10 majan eläs Eve, kiä umma kodo om tennü englide muusõumi. Mul tull’ külh hirmsa uudishimo pääle, kui sääne saarõkõnõ sinnä är essünü om ja midä sääl nätä saa. Kae sa kah perrä!

Edesi tulõ hoita hääd kätt, tan omma kontrastis betoonmüürü ja saat grafitikunstist häädmiilt tunda. Nätä võit hirmsasuurt kassi, Michael Jacksonit, mustanahaliidsi ja muud. Müürü lõpun jääse tii viirde maahajäedü talohuunõ suurõ tammõga, nii nunn’o olnu, ku kiäki siiä kontrastis vabaõhumuusõumi tennü. Üle Pikä uulidsa minnen jõvvat Võro eläjide var’opaika, kon om kõgõ pinne, kiä tundva rõõmu, ku kiäki näidega jalotama tulõ, ja kassõ, kiä nuiasõ ilestämist. Lepü õnnõ aig kokko ja saat kimmä ja rõõmsa sporditrenni.

Ku sullõ miildüs jõvvolidsõmb trenn, võit tii veerest asku kor’ada ja tuu var’opaiga kõrvalõ prügüjaama viiä.

Kevväi toukas vahtsidõ rato löüdmist takast!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit