Võro liina küle all Nöörimaal eläs laulja, kiränik ja otsja Lumiste Kati, kiä and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.

8. kiri. Õnnõgi sõbõr?

 
Kas es olnu armsa, ku piiri naabriidõ vaihõl kuigi imekombõl är kaonu, nii et naabri olnu umavaihõl sõbraligu ja lämmä, avitanu ütstõist? Kuis kül noid piire sulata?

Mu suurõs iinkujos om naabris olõminõ Tal’na Vahtsõ Maailma kortõrmaiun. Seo om üts esimuudu kogokund – naabri, kiä saava kokko aian ja hoovin. Ütes suurõs mehidseperres juusk seo kõik kokko Vahtsõ Maailma festivali aigu.

A Tarto Supiliin om viil kodotsõmpi tagahuuvõga, egä nuka pääl mõni salaselts, kiä sinno müüdäminnen umalõ sünnüpääväle, sanna vai tulõõdagulõ kuts. Salaliidsi nukatagutsit, kon puulvarguisi tuld tetä, Tähtveren ja Supiliinan joba jakkus! Kõik neo latsi mänguplatsi ja ütidse hoovi omma üts suur Bullerby latsi paradiis, mink taustas kostus mu lemmiklaul «Supilinna salaseltsi» filmist: Lepiku tupik, taamal terendav sillakaar, armunud paarid, Emajõgi…

Ma elä Nöörimaal vai õigõmpa vist Võromõisa külän. Ka neo piiri omma segädse.

Et olõ harinu nn vallaliidsi huuvõga, sis ku lats minno ütest kõgõ valla olõvast aiaväretist sisse tougas’, kon egä päiv kiäki ei elä, ja kiikõ poolõ juhat’, lätsimigi lõbutsõma. Meil hindäl säändsit kiikõ ei olõ ja miä seost sis halva saa tulla?! Mõnõ ao peräst koputõdi mu ussõ pääle. Naabri ollõv kõlistanu, et kävemi võõra maa pääl. Midä mi säält tahtsõ?

Õkva edimäidsil kuil, ku siiä paiksõs jäi, mõtli, et vast õnnõstus ka tan luvva määnegi selts. Teigi Mol’ovihun (FB) Nöörimaa sõpru seldsi. Unisti tuust, kuis ütel pääväl tuldas ka tan kokko lumbi kaldõ pääle ja lauldas ütenkuun. Ja «Teeme ära!» talgo aigu kraamitas mõtsaalonõ ja süvväs ütenkuun suppi.

Kah’os om tan inämbüs uma aia kuningriigi pensionääre, kiä omma kah kinä, a siski tõistmuudu ilmakaemisõga. Ku kihoti hummogu uma 89aastadsõ sõbranna mano, kiä oll’ haigõs jäänü, küsse üts timä naabrimiis: «A kiä sa tälle olõt?» Ütli vasta, et olõ sõbõr. «Õnnõgi sõbõr?» kost’ miis tsipa nigu pahatsõlõ. «Kas seod om sis veidü? Sõprus om jo suur väärtüs!» ütli vasta.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit