Võro liina küle all Nöörimaal eläs laulja, kiränik ja otsja Lumiste Kati, kiä and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.

7. kiri. Suvõ pillakaar ja pido mu hindä seen

 
Suvi om Eestin väega teküs aig, pall’o tegüsämb ku muu aastaao. Taa om nii lämmi ja valgõ ja nii halusalõ lühkü, tuuperäst tulõ suvõst tävvega mõnno tunda. Välän olõmisõ makõ mõno, kiholasõ ei hiidütä… Pal’as lats aian ja vannin nii kavva, ku süä himostas. Suvõl tulõ ka kõik ettevõtmisõ kipõstõ är pitä, nii meeletüle hulga om kokkokäümisi ja festivaalõ.

Näütüses Võro latsifestivaal om hariligult samal aol joogafestivaaliga. Ja olkõ pääle, et latsi pido om kimmäle põnnõv ja kodo lähkül, sõida siski Haapsallu, selle et tuu om mu hengele ligembäl. Neo inemise ja teemä omma mullõ lähembä. Kõgõ saa sääl oppi midägi vahtsõt esihindä ja tõisi kotsilõ. Pääle tuu om sääl uma latsiala ja -programm. Olõ joogafestivaalil käünü joba kuus aastakka, olnu abilinõ ja tõlk.

Jooga tähendüs om väega lagja, taa köüt tervet ello. Sanskriti keelen tähendäski taa elotsõõri. A pall’odõl inemiisil om essüarvaminõ, et jooga om suur ja väsütäv võimlõminõ, jala kaala taadõ ja nõna kukruhe.

Timahavadsõ festivaali pääesinejä om joogaoppaja, muusik ja kiränik Willamsi Justin. Mustanahalinõ, õnnõ 31aastanõ kinä nuurmiis, kink elo tsihis om avita joogal jõuda kõikini. Et es segänü rahapuudus, nahavärm ega muu. Tä ütles, et jooga herätäs mi käkitüid külgi ja and meile võimalusõ noidõga sõbras saia. Kaemalda uma noorõ iä pääle om tä jõudnu mitmõ sügävä ello putva arvosaamisõni. Näütüses tuu, et mi tihtsäle suhtõn ollõn hoiami tõõsõst kinni väega mitmõsugumaidsi põhjuisi peräst. Ka nn vaimlidsõ inemise omma tihtipääle kaassõltuvusligõn suhtin. Timä suur küsümüs kõigilõ om: kuis armasta hinnäst niimuudu, et ei olõs vaia kinkagi tõõsõ tunnustust?

Joogafestivaal om paik, kon midägi ei piä, valli saat iks uma lemmikteemä vai -paiga. Kavan om pall’o tandsu, laulu, naaru (naarujooga), põnõva loengu, väega hää süük ja imeillos muusiga. Vahepääl saa hinnäst praavita mereviin.

Jooga om pido mu hindä seen, seod piä-i ma kinkagi tõõsõ peräst tegemä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit