Võro liina küle all Nöörimaal eläs laulja, kiränik ja otsja Lumiste Kati, kiä and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.

13. kiri. Pido mi uulitsan

 
Suvi saa tassakõistõ otsa ja kuigi om süküskuu, om siski viil küländ lämmi ja valgõ. Ma ütle seod aigu viil suvõs. Nika ku päiv iks lämmistäs ja välän om hää olla, om pido. Iin uutva pümme ja külm aig om küländ pikk, et tarõn käppä nutsuta.

Arva, et pito tulõs pitä hoobis rohkõmb, ello tähüstä. Tihtipääle unõhtami olla tenoligu kasvai umalõ kihäle, kiä meid egä päiv tiin, et mi saanu olla rahul ja õnnõligu. Õkva nüüt, seo moment, tii umalõ kihäle tenotundõga pai!

Tähüstä ja piä pito, kooni om viil väke ja jõudu! Tähüstä niimuudu, et sis ku kihä om vana ja jõvvulda, võit naaratusõ ja õnnõtundõga kaia tagasi tuu ao pääle, ku tandsõt pöörätsele, naarit kõgõst süämest, laulit kõva helüga joovahtusõst, ollit armunu, ollit nuur. Põhjussõ lövvät iks.

Seo tähüstämine või olla ka väega lihtsä, näütüses kingit hindäle iispäävä puhul mõnõ lilli vai vahtsõ rõõmsa värmiga suka, kutsut sõbra küllä tsäid juuma, tandsit kõrra nädälin üte valsi…

Olõ pia 20 aastakka Tal’nan Vahtsõ Maailma liinaosan elänü ja piä Tal’nat huulmada umast katõst Võro-aastast siski inämb umas kodoliinas. Süküskuu alostusõn oll’ jälki Vahtsõ Maailma festival mu kodokandin. Seo om egä-aastanõ võimalus trehvädä pia puult liina, kiä säält läbi vuur. Uulidsakunstnigu, valla tett hoovi ja häätahtlik larm. Seo om võimalus kõnõlda ummi naabridõga hoobis tõistmuudu, nätä näid kohvilavva takan umaküdsetüisi koogikõisi möömän vai suppi kiitmän. Seo om pido mi uulitsan!

Ku kolisi Nöörimaalõ, tei õkva Nöörimaa sõpru seldsi, luutõn, et vast lövvä tangi mõttõseldsiliidsi ja kõrd istumi lumbi kaldõ pääl ja laulami. Vast lätt seo unistus viil täüde, a seenimaani om vähätsidega tegünü ärtundminõ, et ütenkuun olõs hää midägi ette võtta. Mu parõmba sõbra omma tan 90aastadsõ. Andku Luuja näile viil pikkä ikä ja tervüst. Näidega saa luurõlõ minnä.

Mullõ miildüse kuunistmisõ, esieränis tervüsele hää ja tiidvüstedü. Mul om väega hää miil Rohilidsõ Võro festivali peräst, miä tekk’ ökoloogilist ilmakaemist laembalt tutvas.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit