Võro liina küle all Nöörimaal eläs laulja, kiränik ja otsja Lumiste Kati, kiä and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.

12. kiri. Maakerä kopsu palassõ

 
1998. aastagal olli ma ansamblin Hundva laulja. Üts mi laulõst, tunnõt Eesti autori sõnno pääle, kõnõl’ niimuudu: «Maakerä süä ei tuksu, maakerä silmi lamp kistunu, perämäne kramp, perämäne tuksahus…»

Täämbä, 21 aastakka ildampa olõmi vist tõtõstõ jõudnu maakerä hukka saamisõ veere pääle, ilmalõpp olõ-i inämb kavvõl.

Timahava suvõl om palamiisi olnu egäl puul üle ilma, esieränis hirmsa omma neo Amasoonasõ vihmamõtsun ja om peris kimmäs, et seo olõ-i trehvämine. Seo tuli tege väega haigõt mi maalõ, maakerä kopsu häöse. Amasoonas tege ligi 20% kõgõ ilma hapasnigust.

Ku iks as’a omma nii kehväste, sis ei saa vakka ollõn päält kaia. Maakerä inemise pidänü jo midägi tegemä, ku mi puhas õhk kaos, mi mõtsa tulõn häötedäs. Inemise piät heränemä umast mugavast olõmisõst ja vaihõlõ segämä. Om rassõ ette kujota, kuis häöse terve ökosüstemi, pall’o eläjit, tsirkõ ja kasvõ.

Seo olõ-i kimmähe luuduslik õnnõtus. Amasoonasõ hõimu sai umbõs kuu ao iist perän pikkä kohtuprotsessi tagasi uma edevanõmbidõ maa 200 000 hektärri vihmamõtsa, kon olõs kaibminõ ja õli tuutminõ är keeletü. Mille õkva nüüd mõtsa palama läävä? Maailma aokirändüs om seo paiga pääl pikält vaiki olnu.

Sotsiaalmeediäst juusk’ läbi, et ku palli Pariisi Jumalaimä kerik, koguti 835 miljonni eurot, et seod vahtsõst üles ehitä. Mille ei löütä rahha mõtsapalamiisi kistutamisõs? Kas olõ-i imelik?

Ku kasvai väiku seltskund inemiisi ütenkuun meditiir, hääd suuv, muut seo joba ümbreolõvat. Tuuperäst laulami Hingelaulutsõõriga maailma mõtsu toetusõs Tarton ja Tal’nan. Laul tege terves, ka läbi silmävii. Sata, sata, vihmakõnõ, mõtsa pääle!

Võiolla palas parhilla tulõriida pääl kõik seo, miä meid avvost ja ausast meelest om eräle hoitnu. Äkki nõsõs tuha seest armastus!

Teilhard de Chardini prohvetligu sõna omma saanu teos. «Ütel pääväl, ku olõmi tuulõ, lainõ, mere nõsõmisõ ja alaminegi ja maa külgetõmbõjõvvo uma kontrolli ala saanu, taltsutami mi Jumala avvos ka energia. Sis, tõist kõrda maailma aoluun avastas inemine tulõ.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit